Arama sonuçları: 201 sonuç bulundu.

Yedi kat semanın izahını ve mahiyetiyle beraber nerede olduğunu açıklar mısınız?
29. mektubun 3. risale olan 3. kısmının ihtar bölümünde geçen 7 silsile-i Kurandan anlaşılması gereken nedir?
Yedinci Şua'da fehmi isgal eden birinci sebeb ile beşinci sebeb birbiriyle çelişmiyor mu?
Yedinci sua risalesinde bu risalenin fehmini isgal eden 1. sebeple 2. sebep celismiyor mu?
1. Şua'daki şu paragrafı izah eder misiniz? "Şu cümle Kur'an-ı Azîmüşşan'ı ve Fatiha Suresi'ni müsenna senasıyla ifade ettiği gibi, Kur'anın müsenna vasfına lâyık bir bürhanı ve altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-ı İslâmiyet olan yedi esası, Kur'anın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette isbat eden ve "Seb'u'l-Mesanî" nuruna mazhar bir âyinesi olan Risale-i Nur'a cifirce dahi işaret eder."
Kur'anın yedi büyük mucizelik yönü nelerdir?
12. Lem'a'daki yedi kıraat, yedi mucizat, yedi rukün, yedi vücuh, yedi hakaik ne demektir?
Yedinci hakikatte geçen, "bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet" derken neticelerini elemek ne manaya geliyor? Devamında da "beşerin rububiyet-i ammeye temas eden amelleri, fiilleri" demekle Üstad ne kasdediyor?
Semanın yedi tabaka olmasına dair 12. Lem'a'nın dördüncü kaidesini açıklar mısınız?
Haşrin yedinci hakikatindeki, "Alem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle,.."cümlesini izah eder misiniz? Her bir alemde beşerin amelleri nasıl semere verebilir?