Soru

Sen Olmasaydın Kainatı yaratmazdım Sözü Hadis-i Kudsi mi?

Bir arkadaşım, Allahu Teala'nın Peygamberimiz (sav) için, "Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım" dediği bir ayet veya hadis yoktur diyor. Buhari ve Ebu Davud gibi büyük hadis alimlerinde geçmiyor diyor. Hadis ve ayette olmayan bir şeye inanmak şirktir diyor. Buna nasıl cevap verilebilir?

Tarih: 6.03.2010 00:00:00
Okunma: 32820

Cevap

Bir rivayetin yalnızca Buhari ya da kütüb-ü sittede geçmesi şartıyla hadis sayılabileceğini iddia etmek, ancak İslam'ı yıkmak isteyenlerin veya haddini bilmez cahillerin sözü olabilir. Bu tavır, Hz. Peygamber (asm)'ın diğer hadis kaynaklarında geçen hadislerinden ve sünnetinden ümmeti koparmaya çalışmak demektir.

Kütübü Sitte olarak bilinen en meşhur altı hadis kaynağı şunlardır:

1-Sahih-i Buhari

2-Sahih-i Müslim

3-Sünen-i Ebu Davud

4-Sünen-i Tirmizi

5-Sünen-i Neseî

6-Sünen-i İbni Mâce

Fakat başta Buhari olmak üzere hiç bir hadis imamı sahih hadisler yalnız benim yazdıklarımdan ibarettir diye bir iddiada bulunmamışlarıdr. Ve Bütün İslam alimlerince hadis kaynakları olarak bilinen külliyatlar sadece bu altı hadis kitabından ibaret değildir.

Kütübü Sitteden başka İslam dünyasınca, tarih boyunca itibar gören pek çok hadis kaynakları daha vardır. Hususen bu altı kitaba eklenerek dokuz kitabı yani kütübü tis'ayı oluşturan,

7-Müsned-i Ahmed İbni Hanbel

8-İmam Malik'in Muvatta'ı

9-Müsned-i Dârimi gibi kitaplar vardır.

Daha bundan başka büyük hadis imamlarından Beyhaki, Taberani, Deylemi, Ebu Nuaym, İbni Asakir, Darekutni ve Hâkim gibi pek çok zatların muteber hadis kaynakları vardır.

Bu kaynaklarda geçen hadislerden bazılarına zayıf hadis de denilmiş olsa da bu onun itibarına zarar vermez.

Bazı hadisler ise, İslam alimlerince genel bir kabul görmüştür.

İşte "Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım" hadis-i kudsisi bütün büyük İslam alimlerince genel kabul görmüş bir hadistir. Yani yalnızca hadis kitablarında geçmekle kalmamış, sonra gelen İslam alimleri tarafından büyük bir kabul ve tasdik görmüştür.

Bu kadar tasdikten sonra, bu gün birinin kalkıp bu rivayete uydurma demesinin İslamî açıdan hiç bir kıymeti olamaz. Ancak, hem o hadise, hem onu tasdikleyen bütün büyük zatlara bir iftira olur.

Ayrıca bir şeyin şirk olmasını ayet ve hadiste geçmemeye bağlamak gibi bir yol yoktur. Bir şeyin şirk olması için, ayet ve hadislere dayanan İslam'ın inanç esaslarına, hususen Tevhide ters olması şarttır. Tevhidin ne olduğunu hakkıyla bilmeyen bir insanın şirkin ne olduğunu hakkıyla bilmesi mümkün değildir. Misal, otomobil şirk midir, aya çıkılacağına inanmak şirk midir? Ayet ve hadiste açıkça var mı?...

“SEN OLMASAYDIN KÂİNATI YARATMAZDIM” HADİSİNE GELİNCE:

Bazıları  tarafından “Sen olmasaydın varlıkları yaratmazdım” mealindeki hadis uydurmadır diye itirazlar oluyor.

Evvela şunu kaydedelim ki, her ne kadar bu hadis (لولاك لولاك لما خلقت الافلاك) lafzıyla meşhur olmuş, bu lafızlarla senedi bulunamamış ve bu yüzden bazı âlimler tarafından mevzu olmakla itham edilmişse de değişik lafızlarla rivayet edilen hadisler aynı manaya gelmektedir.

Hadis âlimleri, bir hadisin manası aynı olmak şartıyla, değişik lafızlarla rivayetini caiz gördükleri için, bu hadis de “Hadis bil-mana” sınıfına girer.

Hadis alimleri tarafından rivayet edilen hadislere gelince:

Deylemi’nin İbn Abbas’dan naklettiğine göre, Allah azze ve celle (peygamber as’a): İzzetim ve celalim hakkı için, eğer sen olmasaydın cenneti yaratmazdım, eğer sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım” buyurmuştur. (Müsned-i Firdevs, 8031)

Yine Deylemi’nin İbn Ömer’den nakline göre peygamberimiz sav şöyle buyurmuştur: “Bana Cibril geldi ve “Ya Muhammed! Sen olmasaydın cennet yaratılmazdı, sen olmasaydın cehennem yaratılmazdı” dedi”. (Keşfül hafa.c.1.s.45.hn.91)

Taberani, Hakim, Ebu Nuaym, Beyhaki ve İbn Asakir’in Hz. Ömer (ra)den rivayet ettiklerine göre peygamberimiz sav şöyle buyurmuştur:

"Âdem işlediği günahı işlediğinde başını semaya kaldırdı  ve “(Allah'ım) Muhammed hakkı için beni bağışlamanı  istiyorum” dedi. Allah ona “Muhammed kimdir?” diye vahiyle sordu.

Âdem “Beni yarattığın zaman başımı arşına kaldırdığımda orada “Allahdan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulüdür” "لا إله إلا الله محمد رسول الله" yazılı olduğunu gördüm. Bundan bildim ki, senin katında İsmini ismin ile beraber yazdığın bu zattan  daha şerefi yüce kimse yoktur.” Dedi.

Allah ona “Ey Âdem! O senin zürriyetinden gelecek peygamberlerin sonuncusudur. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım (ولولا هو ما خلقتك)” buyurdu. (Ed-Dürrül Mensur.c.1.s.142)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

teşekkürler...siz bana yardım ettiniz ya , Allah 'ta size yardım etsin !! İNŞAALLAH...
Gönderen: HİRANUR KARADENİZ
Tarih: 1.03.2015 13:41:41
teşekkürler...siz bana yardım ettiniz ya , Allah 'ta size yardım etsin !! İNŞAALLAH...
Gönderen: HİRANUR KARADENİZ
Tarih: 1.03.2015 13:42:09