Makaleler

Çikolata, kola, bisküvi gibi şeyler haram mıdır? Helal gıda ne demektir? BİR ŞEYİN HELAL VEYA HARAM OLMASI ALLAH'IN EMİR VE NEHYİNE BAĞLIDIR. Allah bir şeyi emretmişse o helal, bir şeyi nehiy etmişse o haramdır. Bir şey insana zararlı olduğu için Allah onu haram yapmamış. Belki o şeyi Allah yasakladığı için o şey haram olmuştur. Bununla beraber helal ve haram olan şeylerin altında hikmet kısmı da vardır. Mesela: Allah eşyayı hilkaten mubah, helâl, menfaatli olarak yaratmış, onlar bazı ârızalardan dolayı haram olmuştur. Meselâ ağyarın malı, ismet-i şer'iye için haram
Bediüzzaman ve Risale-i Nur Bu suallere kısaca cevap vermek gerçekten pek de kolay olmayan bir iştir. Çünkü Hazret-i Üstad seksen üç yıllık hayatında öyle dopdolu, öyle çok yönlü ve kendisine Bediüzzaman, (zamanın benzersiz güzelliği) dedirten öyle emsalsiz bir hayat yaşamıştır ki birkaç satırla onu anlatabilmek neredeyse imkânsız bir hal almıştır. Risale-i Nur’lar da bu emsalsiz şahsiyete yakışır biçimde, tarihte misli görülmemiş, paha biçilmez bir Kur’an tefsiri, muhteşem bir iman dersi olarak ortaya çıktığından öyle ze
Tevekkül Ve Tembellik     TEVEKKÜL-TEMBELLİK             KUR’AN VE SÜNNETTE TEVEKKÜL Sözlükte; “Allah’a güvenmek” anlamındaki “vekl” kökünden türeyen tevekkül; “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme” manasına gelir. Birine güvenip dayanan kimseye mütevekkil, güvenilene vekîl denir.[1] Tevekkül ıstılahta ise; “bir kimsenin kendini Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah’ı kefil bilip sadece O’na güvenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.[2] Tevekkül, imanın ve
Kur'an ve Hadiste Mirac Mucizesi Kur'an'da Mirac İsra Suresi, 1. ayet: "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan) münezzehtir. Şübhesiz ki Semî‘ (herşeyi işiten), Basîr (hakkıyla gören), ancak O’dur." Necm Suresi, 1 ilâ 18. ayetler: "Battığı zaman necm’e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı! -Ve (o, nefsinin) arzu(sun)dan k
Peygamber Efendimiz’in (sav) Güzel Ahlakından Örnekler Peygamberimiz (asm) insanların en yumuşak huylusu ve en bilgilisi, insanların en cömerdi, fakir ve kimsesizlerin koruyucusudur. Peygamberimiz, kesinlikle dünya malı biriktirmez, Allah’ın verdiğinin bir günlüğünden fazlasını yanında durdurmaz fakirlere dağıtırdı. Bir peygamber olmasına rağmen çok mütevazı idi. Mekke’nin fethinde yanına gelen ve korkusundan titreyen bir bedeviye karşı: “Korkma, ben de güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” diyecek kadar alçak gönüllüydü. Ebû Hureyre (
Yılbaşı ve Noel Kutlamalarının İslam’a Göre Anlamı Allahu Tealâ Şöyle Buyuruyor “Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur." (Hûd, 113) Ey îmân edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin! Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil kılmak ister misiniz? (Nisa, 144) Resulullah (asm) Şunları Bildiriyor “Kim bir kavme benzerse, onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4031) “Muhakkak ki siz, kendinizden öncekilerin yoluna kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyacaksınız, Hatta onlar (daracık) bir ke
Kudüs ve Mescid-i Aksa Filistin ve Kudüs konusunu detaylıca anlatabilir misiniz? Arkadaş çevremde çok farklı konuşmalar oluyor. Bu meselede yanlış düşünen arkadaşlarıma önceden davrandığım gibi samimi mi davranmalıyım yoksa aramıza mesafe mi koymalıyım?  Öncelikle ifade etmek isteriz ki kesinlikle arkadaşlığınızın bozulmasına değil onlara doğruyu anlatarak fikirlerinin düzelmesine, lütufla ıslahlarına çalışarak arkadaşlığınızın devam etmesine gayret gösteriniz. Onlara Cenab-ı Hak’kın şu ayetini hatırlatınız;; “وَلَا
Mûcize, peygamberlik dâvâsına delil olmak üzere Allah tarafından, peygamberlerin ellerinde yaratılan hârikulade hâllere denir. Onlar “Biz Rabbinizin size gönderdiği elçileriz” diye dâvâ ettiklerinde, Cenâb-ı Hakk onlar elinde bazı hârikulade şeyler meydana getirmekle âdetâ, “Evet doğru söylüyorlar. Onlar benim elçilerimdir” demektedir.   Âhirzaman nebîsi olan peygamberimiz (asm) da peygamberlik dâvâ ettiğinde pek çok defa kendisinden mûcizeler istenilmiş ve bin kadar mûcize de onun eliyle göst
 Hudus - İmkan Delili İle Gaye - Nizam Delili Mukayesesi Hudus:  Sözlükte “sonradan meydana gelmek” manasınadır. Allah’ın varlığını ispat için bir varlığın, olayın hatta bütünüyle alemin bir zamanlar yokken sonradan var olması manasını ifade eder. Sonradan meydana gelen, yaratılan şeye hâdis, onun yaratıcısına da muhdis denir. Varlık ve olayların bir yokluğun ardından, yani yok iken var olmaları durumu bir yaratıcının bulunmasının aklî bir zorunluluk olarak gerektirir. Her değişen şey, hâdistir, sonradan olmuştur. Her hâdis, mutlaka bir tek muhdise,
1979 senesinde Haydarpaşa Tren Garının bekleme salonunda trenin hareket saatini beklerken, hallerinden ilmî bir seviye sahibi oldukları anlaşılan dörtbeş kişi kapıdan girerek gelip yanıma oturdular. Aralarındaki konuşmadan Marksizm fikrine sahip olduklarını anladım. Kendileriyle irtibat kurabilmek için merhabalaştım. Onların içlerinden saygı gösterdikleri şahsa ne iş yaptıklarını sordum. O da üniversitede idareci olduğunu söyledi. Akabinde bana ne yaptığımı sordu. Ben de Arapça medrese tahsili