Soru

Maliki Mezhebinde Muta Nikahı

İmam Mâlik'in muta nikahı caiz dediği rivayetleri var mı?

Tarih: 23.09.2022 14:19:20
Okunma: 687

Cevap

İmam Malik’e ve Malikî mezhebine göre mut’a nikahı haramdır.

Ehli Sünnet dairesinde bulunan bütün mezheplerde -Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli- mut’a nikahı ittifakla haramdır.[1] İmam Malik’in mut'a nikahına cevaz verildiğine dair bir rivayetten[2] bahsedilse de bu bir hatadır. Bu isnadın doğru olmadığını âlimlerimiz beyan etmektedirler.[3]

Zira Malikî mezhebine ait kitapların tamamında mut’a nikahı haram olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca İmam Malik’in benimsediği ve amel ettiği hadisleri bir araya topladığı "Muvatta" adlı eserinde Hz. Peygamber’in Hayber’de mut'a nikahını yasakladığını anlatan hadisin[4] yer alması da İmam Malik’in mut'a nikahını caiz görmesinin mümkün olmadığına başka bir delildir. [5]

Mut’a Nikahı ile ilgili geniş malumat için;

https://risale.online/soru-cevap/muta-nikahi

 

[1] Seyyid Sabık, Fıkhu's-Sünne, Beyrut, tcs., II, 41-43.

[2] es-Serahsî (V,152), Fahruddîn Kâdîhân (el-Fetâvâ:I,326), el-Merğînânî (III,247)

[3] İbn Hacer, el-Feth:XII,217 ; eş-Şevkânî,VII,228; Şemsülhaqq, Avn’ül-Ma’bûd:VI,84;  İbn Hümâm (III,247), İbn Nüceym (el-Bahr:III,115) ve İbn Âbidîn (Redd’ül-Muhtâr:III,51) 

[4] Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber günü kadınlarla muta nikâhı ile evlenilmesini ve ehli eşek etlerinin yenilmesini yasakladı.” Bkz; Buhârî, “Megâzî”, 38, “Zebâih”, 28, “Nikâh”, 31;

Müslim, “Nikâh”, 25-30, 32, “Sayd”, 22; Tirmizî, “Nikâh”, 28, “Et‘ime”, 6; Nesâî, “Nikâh”, 71,

“Sayd”, 31; $bn Mâce, Tirmizî, “Nikâh”, 44.

[5] Mâlik, “Nikâh”, 41.


Yorum Yap

Yorumlar