Dünyadaki İmtihan / Muhtelif kategorisindeki sorular

Ego nedir? Ego ve enenin ilişkisi var mıdır ? Varsa nasıldır? Nefs bunun neresindedir? Bu üç kavramı izah eder misiniz?
Risale-i Nur'da Birinci Söz'de geçen; "Ta bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın." Cümlesindeki kâinatın dilenciliği ve titreme ifadesinden ne anlamamız gerekir?
Hakikat Çekirdeklerinde geçen "Desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz." cümlesini izah eder misiniz?
Günümüz gençlerine onların anlayacağı güncel misallerle Allah'ı ve peygamberi nasıl anlatabilir ve sevdirebiliriz ?
Zilhicce Ayının İlk On Gecesinin (Leyali-i Aşere) fazileti hakkında hakkında bilgi verir misiniz? Bugünlerde hangi ibadetler yapılmalıdır? 
Arefe gününün kıymeti nedir? Arefe gününde oruç tutmak gerekir mi? Arefe gününde yapılabilecek ibadetler nelerdir? Arefe günü ile ilgili bin ihlas âdeti hangi kaynaklara dayanmaktadır?
"Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, sebeb-i tevazu ve mahviyet iken tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukaranın aczi, avamın fakrı sebeb-i merhamet ve ihsan iken esaret ve mahkûmiyetlerine müncer olmuştur." Hakikat Çekirdeklerinde geçen bu cümleyi izah eder misiniz?
Yazı yazmanın ibadet oluşu ile alakalı olarak Yazı Mektubu'nda geçen "En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir." cümlesini izah eder misiniz? Yazı yazarak nasıl cihad edilir?
İhlas Risalesinin özetini yapabilir misiniz ? 21. Lem'a nelerden bahsediyor?
2.Lemada geçen; "Güya insan, o ârızalarla, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Sahîfe-i hayatında veyahud levh-i misâlîde mukadderât-ı hayatını yazar, esmâ-yı İlâhiyeye bir i‘lânnâme yapar ve bir kasîde-i manzûme-i Sübhâniye hükmüne geçip, vazîfe-i fıtratını îfâ eder." cümlesini açıklar mısınız?