Soru

Kabir Azabına Dair Ayet

Kabir azabına dair ayet var mı?

Tarih: 8.11.2012 14:49:45
Okunma: 6980

Cevap

Gafir suresi, 46. Ayet

Kurtubi tefsiri:

“Ateştir o. Onlar sabah-akşam ona arzolunurlar. Kıyametin ko­pacağı günde: "Firavun hanedanım azabın en şiddetlisine sokun" (denilecek).” Gafir suresi, 46. Ayet

Cumhurun kanaatine göre burada "sunulmak", Berzah'ta [kabirde] gerçekleşmek­tedir. Bazı ilim ehli de kabir azabının sabit oluşuna yüce Allah'ın: "Ateştir o, onlar sabah-akşam ona arzolunurlar" buyruğunu delil göstermişler ve bunun dünya devam ettikçe süreceğini söylemişlerdir.

Mücahid, İkrime, Mukatil ve Muhammed b. Ka'b da böyle demişlerdir. Hepsi de: Bu âyet-i kerime dünyada kabir azabına delil teşkil etmektedir. Ni­tekim ahiıet azabı hakkında da daha sonradan: "Kıyametin kopacağı günde: Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun" diye buyurulduğu-nu görmekteyiz.

İbn Mesud'dan rivayet edilen hadiste belirtildiğine göre de Firavun hane­danı ile onlar gibi olan kâfirlerin ruhları sabah ve akşam cehennem ateşine arzolunur (cehennem onlara gösterilir) ve onlara: Bu sizin yurdunuzdur, de­nilir. Yine ondan gelen rivayete göre onların ruhları siyah kuşların kursak-larındadır. Hergün sabah ve akşam olmak üzere iki defa cehenneme gider­ler, işte cehennemin onlara arzedilmesi bu demektir.

Şu'be, Ya'la b. Ata'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Ben Meymun b. Mehran'ı şöyle derken dinledim: Ebu Hureyre sabah oldu mu yüksek sesle: Yüce Allah'a hamdolsun sabahı ettik. Firavun ailesi de cehenneme arzedildi, derdi. Akşam oldu mu da yine yüksek sesle: Akşamı ettik, Allah'a ham­dolsun. Firavun hanedanı da cehennem ateşine arzolundu, derdi. Kim Ebu Hureyre'nin bu sözünü işitiyorsa mutlaka cehennem ateşinden Allah'a sığı­nıyordu.

Sa'd b. Cüveyriye'nin hadisinde de Nafî'den, onun İbn Ömer'den rivaye­tine göre İbn Ömer şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) buyurdu ki: "Kâfir öldü mü sabah ve akşam cehenneme arzedilir." Daha sonra yüce Allah'ın: "Ateş­tir o, onlar sabah-akşam ona arzolunurlar" buyruğunu okudu. Mümin de öldü mü ruhu sabah ve akşam cennete arzolunur."

Buhârî ve Müslim'in rivayetine göre Ömer (r.a) Rasûlullah (sav)'ın şöyle buyurduğunu zikretmektedir: "Sizden herhangi bir kimse öldü mü sabah ve akşam ona kalacağı yer gösterilir. Eğer cennet ehlinden ise cennet ehlinden birisi olarak (ona yer gösterilir). Şayet cehennem ehlinden ise yine cehen­nem ehlinden birisi olarak (yeri gösterilir) ve: Yüce Allah'ın kıyamet günün­de buraya seni sokacağı vakte kadar senin (ebediyyen) kalacağın yer bura­sıdır, denilir."

 

Lütfen şu linke de bakınız.

/soru-cevap/kabir-azabinin-suresi-ve-sekli 


Yorum Yap

Yorumlar