Soru

İtikadi Mezhepler

Amelde Hanefi olan biri itikatta hangi mezheptendir?

Tarih: 5.04.2015 17:29:49
Okunma: 13249

Cevap

Öncelikle Hanefiler de diğer hak mezhebler de itikatta Ehl-i sünnete bağlıdır. Ehl-i sünnetin görüşlerini güzelce izah edip anlatan iki imam vardır. Birisi, İmam-ı Maturidi, diğeri ise İmam-ı Eşari hazretleridir. İmam Maturidi kendisi amelde Hanefi olduğu için hem de İmam-ı Azam hazretlerinin görüşlerini sistemleştirdiği için çoğunlukla Hanefiler itikatta Maturidi mezhebindedirler.

Bu noktada Büyük İslam İlmihalinde şöyle geçmektedir:

"Kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat (Peygamberin ve onun eshabının yolunda bulunanlar) ve Fırka-i Naciye (selamete kavuşanlar) adı verilen müslümanlann inançları, şu yukardan beri yazdığımız gibidir.
  Bilindiği üzere, peygamber efendimiz ile görüşüp ona iman edenlere "Ashab-ı Kiram ve Ashab-ı Güzin" denir. Ashabı görüp de onlardan feyiz alan müslümanlara "Tabiîn" adı verilmiş-tir.
  Ashab-ı güzin ile Tabiîne "Selef-i Salihin" denir. Bunlar ehl-i sünnetin öncüleridir. Bunlar peygamberimizin yolunu gereği üzere izlemişler ve İslamiyeti her tarafa yaymışlardır. İslam birliğini ve topluluğunu kuvvetlendirmişlerdir. Din adına uydurmalardan uzak kalmışlardır.

Ehl-i Sünnet'in İtikat (inanç ve iman) ile ilgili konularda yetkili büyük alimleri ve imamları vardır. Bunlardan her biri, Selef-i Salihin dediğimiz Ashab ve Tabiîn'in yolunda yürümüşlerdir. İslam aleminde yüz gösteren değişik görüşlere, felsefî nazariyelere karşı gerçeği savunmaya çalışmışlardır. İslam inancının ne kadar saf ve ne kadar doğru olduğunu genişlemesine incelemiş ve çeşitli delillerle isbatlamışlardır.
  İşte bu büyük mücahid alimlerden biri İmam Matüridî, diğeri de İmam Eş'ari'dir.İmam Ebû Mansur Muhammed Matüridî, hicretin (280) yılında doğmuş ve (333) yılında Semerkand'da vefat etmiştir. Memleketi olan Matürid Buhara ilçelerinden biridir. Kendisi Hanefî mezhebinde idi. Çok kıymetli tefsiri ve başka eserleri vardır. Bizim itikatta (inançta) imamımızdır. Hanefî mezhebinde bulunan müslümanlann büyük çoğunluğu inanç ve itikatta bu Ebü Mansur Matüridî'ye bağlıdır.

 İmam Ebu'l-Hasan Aliyyü'l-Eş'arî, hicretin (260) yılında Basra'da doğmuş, (324) yılında Bağdad'da vefat etmiştir. Büyük dedesi Ashab-ı Güzin'den Ebû Musa El-Eş'arî'dir.
  Ebu'l-Hasan El-Eş'arî Şafiî mezhebine bağlı idi. Ehl-i Sünnet itikatına pek çok hizmet etmiştir. Çok değerli eserleri vardır. Malikîlerle Şafiîlerin hemen hepsi, Hanefîlerin bir kısmı ile Hanbelî mezhebinde olan Müslümanların bazı ileri gelenleri itikat konularında Ebu'l-Hasan El-Eş'arî'ye uyarlar.

İmam Matüridî ile İmam Eş'arî arasında esas bakımından ayrılık yoktur. Her ikisi de Ashab ve Tabiîn'in yolunda gitmişlerdir. İkisi de hak üzeredir. Ancak ikinci derecede bulunan bazı konularda ayrı görüşleri vardır. Fakat bunların başlıcaları da, görünüşteki ifade değişikliğinden başka birşey değildir.
  Bugün müslümanların büyük çoğunluğu itikat bakımından ya İmam Matüridî'ye veya İmam Eş'arî'ye bağlı bulunmaktadır.
  Yüce Allah hepsinden razı olsun, amîn...
  "Akıbet takva sahipleri içindir." (Kasas: 83)" (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)

 

 Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/mezheplerin-ortaya-cikis-sebebleri-ve-nedenleri

/soru-cevap/mezhep-ve-mezhepsizlik

/soru-cevap/mezheblerdeki-farkliliklarin-sebebi


Yorum Yap

Yorumlar

biraz acele cevaplasanız en geç yarın sabaha kadar lütfen rica ediyorum.... :((( :))
Gönderen: ELİF SOLMAZ
Tarih: 5.04.2015 21:17:10
Bu alana !!soru!! yazmayınız. Sadece yorum için kullanınız.
Gönderen: ELİF SOLMAZ
Tarih: 5.04.2015 21:17:30