Soru

Şeriatı Reddetmek Küfür mü

Şeriatı reddeden kişi kafir midir?

Tarih: 10.07.2022 18:59:33
Okunma: 1230

Cevap

Bilerek ve kasten inkâr edenler için kafir olur denilmiş. Ancak bilmeden cahilce söyleyen günahkâr olur denilmiş.

Bu hususta biraz daha geniş malumatı aşağıya alıyoruz.

Şeriatın lügat manası izhar etme ve açıklamadır. 'Şerea' kelimesinden alınmadır. Istılahta ise; Cenabı Allah tarafından va'z edilip indirilen ilahi kanunlardır. Bu da Kur'an-ı Kerim ve vahye dayanan Peygamber (sav)'in Sünnet-i Seniyyesidir.

Râgıb el-İsfahani Müfredat adlı eserinde bu kelimeyi şöyle tarif ediyor: Şeriat, yol anlamındadır. Bilahare ilahi yol için istiare edilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı Fıkhiye Kamusunda şöyle demektedir: Şeriat, lisan-ı dinde Cenâb-ı Hakk’ın kulları için va'z etmiş olduğu dini, dünyevi ahkamın heyeti mecmuasıdır. Bu itibarla din ile şeriat müteradiftirler yani birbirine bağlıdırlar. Müctehid ve fakihlerin ictihadleriyle ortaya attıkları mesele ve getirdikleri açıklamalar şeriata girmez. Bu onların görüşüdür, doğru olabildiği gibi yanlış da olabilir. Peygamber Efendimiz (sav) "Müctehid içtihadında isabet ederse iki, yanılırsa bir ecri vardır" buyurmuştur. Yalnız halk arasında meşhur olan şey şeriat, fıkıh kitaplarının muhtevasından ibarettir. Bunun için Hanbeli alimlerinin bir kısmı şeriatı üç kısma ayırmışlardır:

1- Münezzel: Allah tarafından nazil olandır ki, Kur'an ve vahye dayanan Peygamber'in sünnetidir.

2- Müevvel: Bu da fakih ve müctehidlerin ictihad ve görüşleridir.

3- Muharref: Bu da hurafe ve uydurma hadislere dayanan batıl hükümlerdir. Ama doğrusu yukarıda belirttiğimiz gibi ictihad ile sabit olan hükümler de şeriata dahil olmadığı gibi Muharref olan hükümler de dahil değildir ve batıldır.

İctihad ile sabit olan hükümlere "Ahkam-ı Fıkhiye" denilir. Fıkhi hüküm ile, müçtehidin görüşünde vaki olan hatanın İslam'a mal edilmemesi lazım gelir. Çünkü o görüş İslam'ın değil" kendisinin görüşüdür. Kişi ayrı, İslam ayrıdır. Bu yönden İslam'ı tenkit etmek bilgisizlikten kaynaklanır. İçtihada dayanan fıkhi hükümleri tenkit etmek normal ve mümkündür. Ama Kur'an'a ve sabit olan sünnete dayanan ve tevil götürmeyen hükümleri tenkit etmek küfür ve dalalettir. İçki neden haram olsun? Tesettür neden vacib olsun? Namaz farz değildir gibi sözleri söylemek ve Allah'dan gelen şer'i hükümleri inkâr etmek küfürdür. (Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar)

Ayrıca Linkte bulunan yazımızdan da istifade edebilirsiniz

https://risale.online/soru-cevap/seriat-nedir

 


Yorum Yap

Yorumlar