Soru

Yağmurun Ne Zaman Yağacağını Tahmin

Mugayyebat-ı hamse kapsamında Allah katında bilinen 5 şeyden birisi de yağmurun ne zaman yağacağı. Ancak şimdiki teknoloji ile yağmur bulutu ve yağmur bombası adı altında 20-30 dakika içerisinde tohumlama yapılarak yağmur yağdırılabiliyor. Bunu açıklar mısınız?

Tarih: 25.07.2021 11:07:00

Cevap

Doğal yağmurun yeryüzüne düşmesi ile insanoğlunun şimdiki teknoloji vasıtalarını kullanarak -yapay yolla- yağmuru yağdırmaya çalışması çok farklı konulardır.

Ğaybdan çıkmış artık şehadet alemine yaklaşmış olan bulutların uydu ile takip ederek hava tahminlerinde bulunmak ve var olan bulutlar üzerine yağmur bombası atarak yağmurun yağmasını sağlamak yağmuru muğayyebat-ı hamseden çıkarmaz. Sadece şehadet alemine gelen yani gayb olmaktan artık çıkan yağmurun geleceğini tahmin etmek olur. 

Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne doğal olarak indirdiği yağmur gaybidir ve Muğayyebat-ı Hamse içine dahildir. İnsanoğlunun yapmış olduğu bilimsel çalışmlarla belli bir yerde suni yöntemlerle elde edilmeye çalışılan yağmursa cüz'i ve lokal bir işlemdir. 

"Genel olarak atmosferde bulunan suyun yoğunlaşması birtakım etkenlerle gerçekleşmekte, bunun sonucunda da yağmur ya da çise yağmaktadır. Bunun ‘Allah yağmuru indirir.’ayet-i kerimesi ile bağlantısı yoktur. Çünkü bulutun oluşması, atmosferin su buharı ile bu minval üzere dolması Allah Teâlâ’nın belirli araçlarla yaratması ile gerçekleşir. Neticede nemi ve güneşin ısısını yaratan, atmosferin soğukluğuna hükmeden Allah Teâlâ’dır. Aynı şekilde rüzgarları yöneten, rüzgarlar aracılığı ile bulutları hareket ettiren de O’dur. O kudreti ile devreye girmese tabiatta hiçbir şey olamaz.

Çünkü bu kimyasal işlem (yağmur bombası) buharlaşma ve yoğunlaşma merkezli bir işlemdir. Bu işlemlerde Allah Teâlâ’nın işine karışmak yoktur. Aksine bunlar, Allah Teâlâ’nın yarattığı bir kimyasal maddenin kullanımından ibarettir. Yoksa hiç kimse, kendi başına belirli araçları kullanarak ısı, soğukluk ya da su yaratma veya Allah Teâlâ’nın kâinatta yaratmadığı bir şeyi icad etme gibi bir imkana sahip değildir".(Yapay Yağış: Yağmur Bombası Hakkında Fıkhî Bir Değerlendirme, Pehlül DÜZENLİ)

Cenab-ı Hak, kainata koyduğu bir takım adetullah kanunlarıyla insanoğluna bazı imkanlardan yararlanma fırsatı vermiştir. İnsanın bu adetullah kanunlarını keşf etmiş olması yaratmaya müdahil oduğu anlamına gelmez.

Bediüzamman hazretleri 16. Lem'a da bu meseleyi şöyle izah eder:

Madem vücudda (varlıkta)  en mühim hakikat, rahmet (yağmur) ve hayattır; yağmur, hayata menşe (kaynak) ve medar-ı rahmet (merhamet sebebi), belki ayn-ı rahmettir (rahmetin ta kendisidir). Elbette vesait (vasıta ve aracılar) perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık (tekdüzelik) dahi, meşiet-i hâssa-i İlahiyeyi setretmeyecek (Allah’ın hususen dilemesini örtmeyecek); tâ ki her vakit, herkes, her şeyde şükür ve ubudiyete (kulluğa) ve sual (istemeye) ve duaya mecbur olsun.

Eğer bir kaide dâhilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneş'in tulûunda (doğmasında) ne kadar menfaatler olduğu malûmdur. Hâlbuki muttarid (düzenli) bir kaideye tâbi' olduğundan, Güneş'in çıkması için dua edilmiyor ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilm-i beşerî (insanların ilmi) o kaidenin yoluyla yarın Güneş'in çıkacağını bildiği için, gaibden sayılmıyor.

Fakat yağmurun cüz'iyatı (her bir yağmur yağışı) bir kaideye tâbi' olmadığı için, her vakit insanlar rica ve dua ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaya (sığınmaya) mecbur oluyorlar. Ve ilm-i beşerî, vakt-i nüzulünü (yağış vaktini) tayin edemediği (çok önceden bilemediği) için, sırf hazine-i rahmetten (Allah’ın rahmet hazinesinden) bir nimet-i hâssa (hususen insanlara gönderilmiş bir nimet) telakki edip (bilip) hakikî şükrediyorlar.” 


Yorum Yap

Yorumlar