Risale-i Nur'da geçen "İmanı zayıf ve enâniyeti kavî bir kısım da inkâra kadar gitmişler." cümlesinde, enâniyyeti kavî kimseler nasıl hadisi inkâr edebilir? İzah eder misiniz?
Mektubat, üçüncü mektupta geçen; “Bir sene yirmi beş bin senelik uzun bir seyahata alışan küre-i arz...” kısmını nasıl anlamalıyız? Burada geçen yirmi beş bin seneden maksat nedir? Ve bir senede nasıl yirmi beş bin senelik mesafe kat edilir?
Kur'ân tek olduğu halde neden piyasadaki mealler birbirinden farklı? 
Hutbe-i Şamiye'de İslâm âleminin manevî hastalıklarından olan ye's yani ümitsizlik hastalığı ve reçetesi anlatılmaktadır. Bu konunun anlatıldığı 2. Kelime'yi kısaca izah eder misiniz?
"Bu kâinât, o kadar ma‘nîdâr ve muntazamdır ki, mücessem bir kitâb-ı Sübhânî ve cismânî bir Kur’ân-ı Rabbânî ve müzeyyen bir saray-ı Samedânî ve muntazam bir şehr-i Rahmânî suretinde görünüyor." Bu cümleyi açıklayabilir misiniz?
Emirdağ Lahikası 2. Cilt 188. Mektubda geçen “Fakat yazıdan ziyade sıhhatine dikkat etmek lazım ve elzemdir.” denirken yazının sıhhatinden maksat nedir?
Ramazan-ı Şerife dair olan Risaleyi kısaca özetleyebilir misiniz?
Bediüzzaman Hazretleri 17. Lema'nın 14. Notası'nın 4. Remzinde, "Senin dünyan dar bir kabir hükmündedir" diyor. Hangi cihetle dünyayı kabre benzetiyor? Açıklar mısınız?
Namaz kılmayan bir kimsenin, ya da başka dine mensup bir kimsenin yaptığı hayır ahirette onu kurtarabilir mi? Namaz kılmayan bir Müslümanın hayrı ile başka bir dine mensup kişinin hayrının ahiretteki karşılığı nasıl olur? Teşekkür ederiz.
Deniliyor ki deprem vs. gibi musibetler bazı şahısların hata ve günahlarından meydana geliyor. Neden bu hususi günahlara mukabil Cenab-ı Hak büyük ve külli unsurları harekete geçirip büyük hadiselere sebebiyet verdiriyor.