Soru

Namaz Kılmayan Hakkında Hüküm

Namaz kılmayanın öldürülmesi hükmü nedir?

Tarih: 8.05.2021 07:31:58
Okunma: 1952

Cevap

“Hanefilere göre, tembellik yüzünden namazını terkeden kimse, namazı inkâr etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkâr, fasık olur. Kendisi bu konuda uyarılarak tevbeye , kötü örnek olmaması için toplumdan tecrid edilir ve te'dib amacıyla dövülür. Ramazan orucunu terkeden kimse de bunun gibidir (İbn Abidin, Reddül-Muhtar, Mısır, t.y., I, 326; eş-Şürünbülali, Merakıl-Felah, Mısır 1315, s. 60; ez-Zühayli, el-Fıkhul-İslami ve Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503).

Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, namazını özürsüz olarak terkeden kimse, mürted olduğu gibi İslam toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır (İbn Rüşd, Bidayetül-Müctehid, Mısır t.y., I, 87; eş-Şirazi, el-Muhezzeb, el-Nalebi tab'ı, I, 51; İbn Kudame, el-Muğni, 3. baskı, Kahire t.y., II, 442-447; ez-Zühayli, a.g.e., I.503, 504; Krş. et-Tevbe, 9/5; Buhari, Diyat, 6; Müslim, Kasame, 25, 26).”[1]

Namaz, İmandan sonra İslam'ın en mühim rüknüdür, terkine asla göz yumulmaz. Dinen kesinlikle sabit olmuş olan bir hükmü inkâr etmek küfür olduğu gibi, namazın farziyetini inkâr etmek de küfürdür. Binaenaleyh namaza inanmayan kimse Müslüman değildir. Onunla evlenmek caiz olmadığı gibi kestiğini de yemek caiz değildir. Fakat namazın farziyetini inkâr etmez, ancak tembellikten dolayı namaz kılmazsa günahkâr olsa bile Müslüman sayılır. İslam hukukuna göre suçlu olduğundan cezaya müstahaktır. Hanefi mezhebinde, tevbe edip namaza başlayıncaya kadar hapse mahkûm edilir. Şafii mezhebinde ise, terkte de ısrar eder ve tevbe etmezse idama mahkûm olur.[2]

Yukarıdaki hükümlerde dikkat edilmesi gereken temel esas: tembellikten dolayı namazı terketmek, yani farz olduğunu, Allah’ın emri olduğunu ve kılınması gerektiğini kabul ettiği halde namaz kılmayanın hükmü ayrıdır. Namazın farziyetini, yani Allah’ın emri olduğunu inkâr eden hakkındaki hüküm ayrıdır. Bu hükümleri İslama göre idare edilen devlet uygular. Bir kısmı yukarda izah edildiği gibi bunlarında belli şartları vardır.

 

Ayrıca aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz: 

https://risale.online/soru-cevap/dinden-cikanin-murtedin-oldurulmesi

https://risale.online/soru-cevap/namaz-kilmayanin-hukmu

 

[1] Şamil İslam Ansiklopedisi, c 6 s 138.

[2] Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, Yasin Yayınevi, İstanbul, c;1, s;153.

 


Yorum Yap

Yorumlar