Soru

Risale-i Nur Tefsir midir?

Risale-i Nur tefsir kitabıdır deniliyor. Ancak bütün ayetler yok! Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?

Tarih: 10.12.2008 00:00:00
Okunma: 12261

Cevap

1-Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'un bir Kur'an tefsiri olduğuna bir cümlesinde şöyle temas eder: "Risale-i Nur, Kur'ân'ın hakikî bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanıdır (delilidir). (1. Şua)"

2- Tefsirlerin bütün Kur'an ayetlerini tefsir etmiş olmak gibi bir mecburiyeti yoktur. Mesela meşhur Elmalılı Tefsiri incelendiğinde pek çok ayetlerin tefsir edilmemiş olduğu görülür. Bu yönden Risale-i Nur da özellikle bu asır insanlarının en çok muhtaç oldukları ayetlerin hakikatlerini tefsir eden bir dirayet tefsiri sayılabilir.

3- Tefsirin çeşitleri vardır. Dirayet, rivayet, tasavvufî, fıkhî, işarî tefsirler gibi farklı tefsir çeşitleri vardır. Bütün tefsirler sure sure, ayet ayet ilerleyerek gitmezler. Risale-i Nur'da da böyle bir durum vardır. Yalnız Risale-i Nur Külliyatına dahil olan İşaratül İ'caz tefsiri, Fatiha suresinden başlayarak Bakara suresinin ilk otuz bir ayetini sıra tertibiyle bir cilt olarak tefsir etmiştir.

4- Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'un Kur'an tefsirindeki yerini bizzat kendisi şöyle açıklamıştır: "Tefsir iki kısımdır: Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle (delillerle) beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pekçok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazen mücmel (özet) bir tarzda derc ediyorlar (alıyorlar). Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid filozofları susturan bir mânevî tefsirdir. (14. Şua)"

Buradan anlaşılıyor ki Risale-i Nur, bu asrın imansızlık asrı olması hasebiyle, Kur’an’ın en temel esasları olan iman hakikatlerini, yine Kur’an âyetlerine dayanarak izah ve isbat etmeye ağırlık vermiş manevî bir tefsir çeşididir. Meselâ âhiret inancını isbat eden meşhur “Haşir Risalesi” hakkında şunu söyler: “Sözlerdeki hakaik ve kemâlât benim değil, Kur'ân'ındır ve Kur'ân'dan tereşşuh etmiştir. Hattâ Onuncu Söz, yüzer âyât-ı Kur'âniyeden süzülmüş bazı katarattır (damlalardır). Sair risaleler dahi umumen öyledir. (28. Mektub)”

5- Risale-i Nur’da birinci kısım tefsir, yani ibare tefsiri sınıfına giren kısımlar da çoktur. Yukarıda bahsettiğimiz bir ciltlik İşaratül İcaz tefsiri böyle olduğu gibi, 25. Söz Mucizat-ı Kur’aniye Risalesinde, 1. Şua İşarat-ı Kur’aniye Risalesinde, hatta Risale-i Nur’un çok muhtelif yerlerinde izah edilen çok ayetler birinci kısım tefsir sınıfına dahildirler.


Yorum Yap

Yorumlar