Soru

İslam İçin 13. Asır Sonu ve 14. Asır Şiddeti

Bediüzzaman hazretleri 1. Şua da, Bakara Suresi 29. Ayeti açıklarken "İslam için en dehşetli asır 13. Asrın ahiri 14. asır" diyor. Bu vakitler neye işarettir?

Tarih: 21.08.2021 12:31:27
Okunma: 552

Cevap

"Eğer şeddeli ( م ) dahi şeddeli ( ل ) gibi bir sayılsa, o vakit bin iki yüz seksen dört (m. 1867) eder. O tarihte Avrupa kâfirleri devlet-i İslâmiyenin nûrunu söndürmeye niyet ederek, on sene sonra Rusları tahrîk edip Rus’un doksan üç (m. 1877) muhârebe-i meş’ûmesiyle âlem-i İslâm’ın parlak nûruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resâilü’n-Nûr şâkirdleri yerinde Mevlânâ Hâlid’in şâkirdleri o bulut zulümâtını dağıttıklarından, bu âyet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.85)

1. Şuadaki bir önceki ayette, yani 28. ayette geçen ifadeler meselemizi izah ediyor.

Şanlı Osmanlı Devletinin çok büyük zarar gördüğü 93 Harbi olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Harbi unutulmayacak derecede zulümlere sebebiyet vermiştir. Osmanlının ve dolayısıyla Müslümanların çok zarar gördüğü bu savaş hicri 13. asrın sonlarında vuku bulmuştur. Yine aynı şekilde Osmanlının yıkıldığı ve İslam Ümmetinin halifesiz kalarak çok büyük zararlar gördüğü 1. Dünya savaşı da hicri 14. asrın başlarında vuku bulmuştur.

Bu iki önemli savaş ve bu savaşlar arasında geçen vakitte İslam Ümmeti ve masum insanlar için çok dehşetli olmuştur. Üstadımız da bu önemli hadiselere dikkat çekmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar