Soru

Muska veya Nüsha

Muska meselesinin dinimizdeki yeri nedir? Kötü amaçlı yapılan Muskalardan kurtulma veya bozma yöntemi nedir?

Tarih: 30.01.2019 13:56:48
Okunma: 4597

Cevap

(نسخە) Aslı nüsha olup dilimize muska olarak yerlşemitir. Şifâ âyetleri ve duâları’nın yazılı olduğu, dürülüp bağlanmış rukye. (Çoğulu: Rukâ) Duâ, efsun.

İbn Hacer el-Askalanî, âlimlerin şu üç şartın bulunmasıyla rukyenin caiz olacağı üzerinde görüş birliği içerisinde olduklarını bildirmektedir:

a)      Allah Teâlâ’nın kelamıyla (ayetlerle), isimleri veya sıfatlarıyla olması;

b) Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır olacak şekilde yapılması;

c) Yapılan rukyenin bizzat faydasının dokunduğuna değil, umulan faydanın Allah Teâlâ tarafından gönderildiğine inanılması (Fethul-Barî, X, 206).

Rukye, mubah, haram ve şirk olmak üzere üş çeşittir.

1- Mubah olan Rukye (muska) : Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla, Arapça ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde mubahtır. Hz. Aişe (r.anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: "Rasûlüllah (a.s.m) son hastalığında muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için elini mesh ediyordum" (Buhârî, Tıp, 32; Müslim, Selâm, 51-52).

Yine Hz. Aişe (r.anh) Rasûlüllah (s.a.s)'ın hastalığından bahsederken şunları söylemektedir: "Rasûlüllah (s.a.s) yatağa düştüğü zaman, İhlas süresi ve Mu'avvizeteyn'in tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti" (Buharî, Tıb, 39).

Yine akrep sokmasına karşı Fatiha ile Rukye yapıldığına dair hadis varid olmuştur (Buharî, Tıb, 33). Ve yine Rasûlüllah (s.a.s)'ın hastalanan bazı kimselere, Mu'avvizeteyn okuyup, onları sağ eliyle meshettiği ve peşinden de şöyle söylediği rivâyet edilmektedir "Ey insanların Rabbi olan Allah'ım hastalığı gider; buna şifa ver. Şifa veren yalnız sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalık bırakmayan şifa ver" (Buhari, Tıb, 37).

Bu anlamda rivâyet edilen hadisler çoktur. Bazı alimler Rasûlüllah (s.a.s)'in; "Göz değmesi ve hummanın dışında rukye yoktur" (Buharî, Tıb, 17) hadisine dayanarak, göz değmesi, yılan ve akrep sokması dışında rukyenin caiz olmadığı kanatine varmışlardır. Ancak diğer bazı alimler de bu hadisin, rukyenin en fazla faydalı olacağı anlamına sarfedildiğini, "Zülfikardan başka kılıç yoktur" sözüne kıyas yaparak cevaplandırmışlardır. Çünkü diğer hadislerde görüldüğü gibi, Rasûlüllah (s.a.s) başka şeyler için de rukyeye cevaz vermiştir.

2- Haram olan Rukye (muska) : Anlaşılmaz sözler, anlamsız kesik harfler, bilinmeyen isimler, bilenlerin Arapçadan başka bir dille rukye yapması, demir, tuz kullanarak veya ip bağlayarak rukye yapılması haram kılınmıştır. Fayda verdiği tecrübe edilmiş uygulamalar bunun dışındadır.

Şabir (r.a)'dan şöyle rivayet edilmektedir: "Rasûlüllah (s.a.s) Rukye yapılmasını yasakladı. Amr ibn Hazm'ın çocukları gelip şöyle dediler: "Ya Rasûlüllah! Biz bir tür Rukye yapardık ve onunla akrep sokmalarına karşı korunurduk". Rasûlüllah; Ona dönün onda bir kötülük görmüyorum. Sizden her kim kardeşine fayda vermeye güç yetirirse ona faydalı olsun" (Müslim, Selam, 63) demişti. (Burada bir uygulama ile fayda görüldüğü için müsaade edilmitştir).

3- Şirk olan Rukye (muska) : Allah Teâlâ'dan başkasına dua ederek, sığınarak veya yardım dilenerek yapılan Rukye, şirktir. Nitekim Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Efsun, nazarlık boncuklar ve muhabbet için yapılan muhabbet muskaları şirktir" (Ebu Davud, Tıb, 17; İbn Mace, Tıb, 39; Ahmed b. Hanbel, I, 381).

Yine; "İçinde şirk bulunmayan şeyle Rukye yapmakta bir kötülük yoktur" (Müslim, Selam, 64) buyurmaktadır.

İbn Hacer bu konuyu şöyle açıklamaktadır: "Bazı Rukyelerde şirk bulunmaktadır. Çünkü onu yapanlar kendilerine dokunan zararı defetmek ve fayda elde etmeyi Allah'tan başka kimselerden istemektedirler" (İbn Hacer el-Askalanî, Fethul-Barî, X, 260).
Müslüman, tamamıyla Allah Teâlâ'ya tevekkül etmekten başka şeylerden fayda dilemez. Nitekim Resûlullah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız olarak Cennete girecektir. Onlar, efsun yapmayanlar, teşe'um etmeyenler (bir şeyi uğursuz saymayanlar), vücutlarını dağlamayanlar ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir" (Buhârî, Tıb, 17; Müslim, İman, 372).

Kötü amaçlı yapılan muskalara gelince, onu bilerek ve kasden yapanın dini boşa çıkar ve bu tehlikeli durumu bilmeden ve öfkeye kapılarak yapmışsa büyük günah işlemiş olur. Size böyle bir şey yapıldığını düşünüyorsanız: her şeyin dizgini Kudret elinde olan ve her şeyin anahtarı kendi yanında bulunan Allah’a samimi sığınarak dua edin. Ve yukarıda tavsiye edilen muavvizeteynleri (Felak ve Nas sureleri), ayrıca Ayet el Kürsi yi sürekli okumaya devam edin. Bir de günlük beş yüz adet حسبنا اللە Hasbunallah zikrini tavsiye ediyoruz.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/buyu

/soru-cevap/rukye


Yorum Yap

Yorumlar