Tasavvufî Meseleler kategorisindeki sorular

Sikke-i Tasdik'te bahsi geçen evliyalıkdaki kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet makamları ne anlama geliyor?
Tarikatlerde neden 30 gün ya da başka bir sayıda değil de 40 gün inzivaya çekilip nefsini terbiye eder? Kırk sayısının bir hikmeti var mıdır?
Tefekkür ve riyazet nedir ve nasıl yapılır? İmana etkisi nedir?
Rabıta-ı mevt nedir?
Kerametin izharı, zaruret olmadan niçin zarardır?
Kutub makamında olan evliyanın özellikleri nelerdir?
Tasarruf nedir?
Üstad 4.telvihde, "İşte bu hâle giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulü'd-din ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazâlî ve İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir."diyor. Buradaki rehber olacak eserler hangileridir?
Bazı tarikat ehli kimseler, "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Muhakkak bir mürşid-i kâmile bağlanmak lazımdır" diyorlar. Bu sözü nasıl anlamalıyız?
Velayet-i kübra-vusta-suğra kavramlarını izah edip, örnek verirseniz sevinirim.