Soru

Yolda Bulunan Şeyler

Okuldan gelirken arabadan yol kenarına saçılmış şeftaliler gördüm, bir de kasa düşmüştü. Işlek bir yol. Ziyan olmasın diye toplayıp eve getirdim 8 tane. Sahibini bulmak imkansızdı. yemek helal midir?

Tarih: 8.09.2021 09:37:51
Okunma: 475

Cevap

"(Bulunan) kıymetsiz şeyler hakkında fakihler şöyle demektedirler. "Az miktarda şeylerin mübah olduğunda ve bunlardan ilan edilmeksizin faydanılabileceğinde görüş ayrılığı yoktur. Bir hurma tanesi bir ekmek veya bir bez parçasında olduğu gibi.

Çünkü Peygamber(a.s) bir hurma bulup onu yiyen kimsenin durumunu kınamayıp aksine şöyle demiştir: "Eğer sen ona gitmeseydin o sana gelirdi." Ayrıca Peygamber(a.s)bir hurma bulmuş ve şöyle demiştir: "Ben onun zekat malından olacağından korkmasaydım yiyiverecektim."(Bu iki hadisi Hanbeli mezhebine mensup İbn Kudame zikretmektedir.(Bk.,V, 634) Bunların ikincisini de Buhari ve Müslim, Enesten rivayet etmiştir. Sübülü's Selam, 3, 93; el-imam, 373)

Dikkat edilecek olursa tanıtma ilan müddetinin tamamlanması lukatanın çabukça bozulup çürüyen cinsten olmayan şeylerden olması hali ile ilgilidir. Eğer çabuk bozulup çürüyen türden ise onu ya tasadduk eder veya kendisi harcar. Hanifilere göre hüküm böyledir.
Şafiilere göre ise lukatayı bulan kişi muayyerdir. İsterse satar tanıtmadan sonra bedenine malik olur. İsterse hemen ona malik olup yer ve sahibin ortaya çıkması halinde kıymetinin bedelini öder.

Lakin buluntu eğer kıymetli birşey ise bu konuda kişi onu etrafa duyurmalıdır. Bu duyurma süresi bir yıldır. Zira Peygamber (a.s) "Lukata helal değildir. Her kim birşey bulacak olursa onu bir sene süreyle duyursun." buyurmuşlardır. (El Bezzar ve Darekutni Ebu Hureyreden rivayet etmiştir.)

Fakihler bu rivayet, kıymetli olan mallar içindir, buyurmuşlardır. 

Tanıtılmaktan maksat onu kaybolduğu yerde herkesin duyacağı şekilde bir yıl boyunca belli aralıklarla ilan etmektir. Bir yıl sonra kişi o malı temlik edebilir. Eğer bu arada sahibi çıkarsa ona teslim eder." (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C.7, Shf: 262,263,264)


Yorum Yap

Yorumlar