Soru

Kuranı Abdestsiz Okumak

Kuran-ı Kerimi abdestli okumak farz mı?

Tarih: 23.05.2013 17:55:07
Okunma: 7194

Cevap

Ehl-i Sünnete göre "Ona ancak temizlenmiş olan kimseler dokunur."(Vakıa,79) ayeti gereği Kuran'a abdestsiz dokunmak caiz değildir. Başka bir ifadeyle Kuranı elle tutarak okumak için abdest farzdır. Fakat dokunmadan bakarak ve ezbere olmak üzere abdestsiz okunabilir. 

Bu konuya dair bazı alıntılar şöyledir:

"Kur’ân-ı Kerîm, abdestsiz olarak ele alınamaz, ama ezbere okunabilir. Ancak cünüb olan kimse Kur’ân’a el süremediği gibi, ezbere de okuyamaz." (Râzî, c. 15/29, 195)

"Namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak, Kur'an'a dokunmak için abdest dinen gereklidir. Sünnî mezheplerin çoğu bunların farz olduğunda görüş birliğinde olup yalnız Hanefîler Kâbe'yi tavafta abdesti vâcip görürler. Kur'an'a dokunmak için abdestin farz olduğu hükmü, Kur'an'a ve Sünnet'e de (el-Vâkıa 56/79; Beyhaki, Sünen, I, 87-88) dayandırılmakla birlikte esasen müslümanların Kur'an'a atfettikleri önemi ve ondan istifadeyi âzami ölçüye çıkarma gayretlerini yansıtan ve bünyesinde birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi barındıran kolektif şuur konumundadır."(Diyanet İlmihali)

Büyük İslam İlmihalinde de şöyle geçmektedir:

"Farz olan abdestler: Bunlar, müslümanların namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak,veya Kuranı Kerimi elleriyle tutmak için alacakları abdestlerdir."(Ömer Nasuhi Bilmen)


Yorum Yap

Yorumlar