Soru

Kuranda İsmi Geçmeyen Peygamberler

Kur'anda ismi geçmeyip, Tevratta ismi geçen peygamberler İslamda Peygamber olarak kabul edilir mi? (örneğin İşaya, Samuel, Yeremya gibi)

Tarih: 24.10.2021 22:47:54
Okunma: 23384

Cevap

Şunu öncelikle belirtmeliyiz ki; Ehl-i Sünnet, ehl-i kitaptan gelen bilgilere ihtiyatla yaklaşır. Bugün elimizde bulunan Tevrat ve İncil’in nerelerinin tahrif edilmiş olduğunu tespit etmek mümkün olmadığından, Müslüman’a düşen görev, hangi konu olursa olsun onu Kur'an ve sünnetteki delillerle mukayese ederek teyid etmesidir. Konu ile ilgili bir malumat elimizdeki Kur'an ve sünnetle apaçık çelişiyorsa reddedlir. Eğer çelişmiyorsa ne tasdik edilir, ne de bütün bütün red edilir.

Nitekim Peygamber efendimiz bir hadiste 

“Ehl-i Kitap’ın size haber verdiklerini tasdik de etmeyin, yalanlamayın da. ‘Allah’a ve Resulüne inandık.’ deyin. Böylece verilen haber batılsa tasdik etmemiş, doğruysa da onu yalanlamamış olursunuz.” (Abdurrezzak, Musannef, 6/111; Ahmed b. Hanbel, 4/136; Ebû Dâvud, İlim 2)

Bir Hadiste Peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu ve bunlardan 315'inin resul olduğu bildirilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Kur'an'da ismi geçen 25 Peygamber vardır. Kur'an'da geçen üç ismin peygamber mi, velî mi oldukları hususunda ihtilaf vardır. Bunlar Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn (as)dır.

Kur'an'da ismi zikredilmeden bahsi geçen peygamberler de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Musa (as)'dan sonra yerine geçip Filistin'i feth eden Yûşâ (as), Kehf Suresinde Musa (as) beraber seyahaye çıktığı genç olarak anlatılır. 

2- O seyahat neticesinde buluştukları ledün ilmine sahip olarak vasf edilen Hızır (as) da galib görüşe göre peygamberdir.

3- Davud (as)'ın Câlut'u öldürmesi kıssasında bahsi geçen İşmuil veya Samuyel (as).

4- Ölümünden yüzyıl sonra tekrar diriltilerek Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğine şâhid kılınan kişi, bir rivayete göre İrmiyâ (as)'dır.


Yorum Yap

Yorumlar