Yaratılış Sırları kategorisindeki sorular

1. Mektub'da geçen "Mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azab içinde azaptır. O bahis harictir." cümlesinde mevt yani ölüm, ehl-i dalalet için nasıl nikmet olur?  Mevt, hayat gibi nikmet olur diyor. Hayat, ehl-i dalalet için nasıl nikmet olur? İzah eder misiniz?
Gençlik Rehberi 20. sayfadaki Elhasıl'ı izah eder misiniz?
"Her bir şehri yüz def'a mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bizden bir istediği var." Cümlesini izah eder misiniz?
Suhufların, Zebur, Tevrat ve İncil'in orijinallerinin Allah kelamı oldugunu biliyoruz. Peki Allah kelamı demek hem mana hem de lafız itibariyle Allah'a ait olan demek midir? Bunların lafzının Allaha ait olduğunun delilleri nelerdir? Bazı yerlerde vahiylerin manası peygambere verildiğini ve lafzını peygamberlerin yazdığı görüşleri var. Bunlar doğru mudur?
Okul mezuniyet törenlerinde kep takmak caiz midir?
8. Söz'deki "Tevekkeltü Alallah"'ın izahı ve hikaye ile bağlantısı nedir?
Ortak kullanılan bir alanda bizi rahatsız eden bir konu hakkında önce rahatsız olduğumuz kişiyi uyarsak ama dikkat etmese diğer arkadaşlara kötülemek maksatlı değil de "sadece ben mi rahatsız oluyorum? Hep birlikte söyleyelim" tarzında cümlelerle istişarede bulunmak da dedikodu mudur? Bizi çok üzen, kıran olayları başkasına dedikodu kastı olmadan anlatmak da kul hakkı mıdır? Bana dedikoduyu anlata
Secde yaparken, bir anlığına her iki ayak yerden kesilirse namaz bozulur mu?
"Muhterem Üstâdım! Rahmet-i İlâhiye ile bir hakîkati daha yakînen anladım. O da şudur ki: İlk şeref-i mülâkî olduğum zamanda verdiğiniz ders, bütün risâle ve mektublarda vücûdunu hissettirmektedir. Fark yalnız o dersteki mücmel hakāikin diğer derslere tafsîl, tavzîh ve ızhârından ibârettir. Demek ki, îmânı ve Kur’ân’ı esas ittihâz etmekle, dâimî bir feyiz menbaı, sermedî bir nûr kaynağı, fenâsız k
Dua nedir? Çeşitleri var mıdır?