Soru

İnayet

Haşr risalesi 10. hakikatte 'şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayet' tabiri geçiyor. Buradaki inayet ne olabilir?

Tarih: 19.12.2014 00:58:05
Okunma: 4620

Cevap

Varlıklara ve insanlara Allah'ın yaptığı yardımları kastediyor. Güneş, hava, su, toprak ve unsurların canlıların yardımına koşmaları, bitkilerin hayvanların yardımına, hayvanların inasanların yardımına koşturulmasına dikkat edilirse, bunlar kendi kendilerine düşünüp merhamet ederek bu işi yapmıyorlar. Bunları diğerlerinin yardımına koşturan Allah'ın şefkat ve inayetidir. Hem Cenabı Hakkın varlıkların elbiselerini, silahlarını, rızıklarını tam zamanında ve umulmadık yerlerden vermesi veya göndermesi de bir yardımı gösterir.

Risale-i Nurda bunun örnekleri vardır. Bir kaç örnek şöyledir:

"Beşinci Sûret: Bak, bu işler içinde görünüyor ki, o misilsiz zâtın pek büyük bir şefkati vardır. Çünki her musibetzedenin imdâdına koşturuyor. Her suâle ve matlûba cevab veriyor. Hatta bak, en ednâ bir hâcet, en ednâ bir raiyetten görse, şefkatle kazâ ediyor. Bir çobanın bir koyunu, bir ayağı incinse, ya merhem, ya baytar gönderiyor." (10. Söz)

"Çünkü, zemindeki zîhayatlara levâzımât-ı hayatiyeyi emr-i Rabbânî ile pişiren güneşten ve takvimcilik eden kamerden tut, tâ ziyâ, hava, mâ, gıdânın zîhayatların imdadına koşmalarına ve nebâtâtın dahi hayvanâtın imdadına koşmalarına ve hayvanât dahi insanların imdadına koşmalarına, hattâ âzâ-i bedenin birbirinin muâvenetine koşmalarına ve hattâ gıdâ zerrâtının hüceyrât-ı bedeniyenin imdadına koşmalarına kadar câri olan bir düstur-u teavün ile, câmid ve şuursuz olan o mevcudât-ı müteâvine, bir kanun-u kerem, bir nâmus-u şefkat, bir düstur-u rahmet altında gayet hakîmâne, kerîmâne birbirine yardım etmek, birbirinin sadâ-i hâcetine cevap vermek, birbirini takviye etmek; elbette, bilbedâhe, birtek, yektâ Vâhid-i Ehad, Ferd-i Samed,Kadîr-i Mutlak, Alîm-i Mutlak, Rahîm-i Mutlak, Kerîm-i Mutlak bir Zât-ı Vâcibü'l-Vücudun hizmetkârları ve memurları ve masnu'ları olduklarını gösterir."(Pencereler Risalesi)


Yorum Yap

Yorumlar