Soru

Günahların Sevaba Çevrilmesi

Günahlar kurtuluşa götürebilir mi? Günahları artıya çevirebilir miyim?

Tarih: 9.01.2012 12:09:50
Okunma: 13610

Cevap

Günahları artıya çevirmek, gerçekten pişman olup günahlardan vazgeçmek ve samimi tevbe ederek o günahların yerine salih ameller işleyerek olabilir.

"Ancak tevbe edip îmân eden ve sâlih bir amel ile amel eden müstesnâ. İşte onlar var ya, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir."(Furkan Suresi,70)

Bediüzzaman hazretlerinin bu noktada şöyle bir izahı vardır.

“Nefs-i emmâre (dâimâ kötülüğü emreden nefis) tahrib ve şer cihetinde nihâyetsiz cinâyet işleyebilir, fakat îcâd ve hayırda iktidârı (gücü) pek azdır ve cüz’îdir. Evet, bir hâneyi bir günde harâb eder, yüz günde yapamaz. Lâkin eğer enâniyeti (benliği ve gurûru) bıraksa, hayrı ve vücûdu tevfîk-ı İlâhiyeden (Allah’ın muvaffak kılmasından) istese, şer ve tahribden ve nefse i‘timaddan (güvenmekten) vazgeçse, istiğfâr ederek tam abd (kul) olsa, o vakit: يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاَتِهِمْ حَسَناَتٍ [Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir] sırrına mazhar olur. Ondaki nihâyetsiz kābiliyet-i şer (kötülük yapma kābiliyeti), nihâyetsiz kābiliyet-i hayra (iyilik yapma kābiliyetine) inkılâb eder (döner).” (Sözler, 23. Söz, 110)

“Âlimler, ayetteki "İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir" cümlesi ile ne kastedildiği hususunda şu değişik izahlar yapmışlardır:

1) İbn Abbas, Hasan el-Basri, Mücahid ve Katade'ye göre bu çevirme işi, dünyada iken olur: Allah Teâlâ o kimselerin müşrik iken yaptıkları kötü amelleri, müslüman olarak güzel ameller işleme haline çevirir. Binâenaleyh Allah, onların şirkini imana, mü'min öldürüşlerini müşrik öldürmelerine, zinalarını da iffete ve namusa çevirmiştir. Böylece Hak Teâlâ sanki onlara onları bu salih amellere muvaffak kıldığını ve onların bu sayede o mükafatları hakettiklerini müjdelemiştir.

2) Zeccâc şöyle der: "Günahın (seyyienin) kendisi, haseneye (iyilik haline) dönüşmez. Fakat bu husustaki te'vilimiz şöyle olur: Onların yaptıkları seyyieler, tevbeleri sayesinde silinir ve tevbe ettikleri için onlara hasene (sevap) yazılır. Allah Kâfirin iyi amelini boşa çıkarır ve onun yerine günah yazar."

3) Bazı alimler de şöyle demişlerdir: "Allah Teâlâ bu ayete göre, kulun günahlannı siler ve onların yerine hasene (sevap) yazar." Bu, Sa'id b. el-Müseyyeb ile Mekhûlün görüşüdür. Bunlar Ebu Hureyre (r.a)'nin, Hz. Peygamber (s.a.s)'den naklettiği şu hadisi delil getirmişlerdir:"Hiç şüphesiz bazıları dünyada çokça günah işlemiş olmayı temenni edeceklerdir." "Ey Allah'ın Resulü bunlar da kim?" denilince, Hz. Peygamber (s.a.s), "Onlar, Allah'ın seyyiâtını hasenata çevirdiği kimselerdir" (Kenzü’l-Ummal, 4/10227) buyurmuştur. Bu izaha göre, bu çevirme işi âhirette olacak demektir. 

4) Kaffal ve Kâdî şöyle demişlerdir: "Allah Teâlâ, cezayı ve ikabı, mükafaata çevirir. Binâenaleyh Allah Teâlâ ayette, seyyie ve haseneyi zikretmiş, ama bunlarla bunların karşılığını kastetmiştir. Bu kelimeler böyle karşılık (ceza) manasına hamledilince, çevirme" işinin Allah'a isnadı, mecazi değil hakiki olur. Çünkü mükafaatlandırma sadece, Allah tarafından olur.” (Razi, Tefsir-i Kebir,17/285) 

 


Yorum Yap

Yorumlar

cok tşk ümidim iki kat olduu...
Gönderen: ARİF ÖZÇELİK
Tarih: 10.01.2012 21:59:27