Soru

Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler

Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?

Tarih: 30.01.2024 00:03:45
Okunma: 329

Cevap

MİRAC GECESİ

Mirac: Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelir. İslâm'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayına bu isim verilmiştir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmiştir.

Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'ân'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsrâ” adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'ın huzuruna yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'ân'da Necm Sûre’sinde değinilmiştir, ama ayrıntılı biçimde daha çok hadislerde bu hadise anlatır.

Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail (as) gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlı bineğe bindirilerek Beytü'l-Makdis'e getirildi. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer bazı peygamberler tarafından karşılandı. Hz. Peygamber (s.a.s) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırdı.

Hz. Peygamber (s.a.s), Beytü'l-Makdis'te kurulan bir Mirac'la ve yanında Cebrail (a.s) olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün birinci katında Hz. Adem, ikinci katında Hz. İsa ve Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Musa ve yedinci katında Hz. İbrahim ile görüştü. Cebrail ile birlikte yükseliş Sidretü'l-Münteha'ya kadar sürdü. Hz. Cebrail, "Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım" diyerek Sidretü'l Münteha'da kaldı. Hz. Peygamber (s.a.s) buradan itibaren Refref adlı başka bir binekle yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş sırasında Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabını müşahede etti. Sonunda Allah'ın huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların Cennet'e gireceği müjdelendi, Bakara Suresi'nin son âyetleri verildi ve beş vakit namaz farz kılındı. [1]

Mirac Mucizesiyle ilgili daha detaylı malumat için lütfen linke gidiniz:;

https://risale.online/makale/sorularla-mirac-mucizesi

Mirac olayının gerçekleştiği gece Müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihya edilegelmiştir. 

Bediüzzaman Hazretleri Mi’rac Gecesi’nin kıymeti hakkında şunları söylemektedir;

“…dinsizlerde de şübhe bırakmadı ki, Sâhibü’l-Mi‘râc (Mi’racın Sahibi Hz. Muhammed (s.a.v)  , Rahmeten li’l-Âlemîn (Âlemlere rahmet) olduğu gibi; onun Mi‘râc Gecesi de bir vesîle-i rahmettir (merhamet vesilesi) . Hem ehl-i îmânın îmânlarını kuvvetlendirdiği gibi, me’yûsiyetlerini (üzüntülerini) de bir derece izâle etti.”[2]

Leyle-i Mi’rac (Mi’rac Gecesi) , ikinci bir Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi) hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz. ”[3]

BU GECEDE YAPILABİLECEK İBADETLER

Âlimlerimiz bu mübarek geceleri diğer gecelerden sevap cihetiyle çok üstün tutmuşlardır. Bu gece yapılan her bir ibadetin sevabı başka vakitlere nispeten binler, on binler belki yüz binler katıyla çarpılmaktadır. Bu yüzden bu gecenin içerisinde bulunan akşam, yatsı ve sabah namazları da cemaatle kılınmalıdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) cemaat ile kılınan namazın tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletli olduğunu ifade ederek namazları cemaatle kılmaya bizleri teşvik etmiştir.

Bu gecelerde Kur'ân okumak da çok sevaplıdır. Bu hususta Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir;

“Kur'ân-ı Hakîm'in her bir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı İlahîden (Allah'ın fazlından) o harflerin sevabı sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yediyüz (Âyet-ül Kürsî harfleri gibi), bazan bin beşyüz (Sure-i İhlas'ın harfleri gibi), bazan on bin (Leyle-i Berat'ta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazan otuz bin (meselâ haşhaş tohumunun kesreti (çokluğu) misillü, Leyle-i Kadir'de okunan âyetler gibi). Ve o gece bin aya mukabil (karşılık gelme) işaretiyle, bir harfinin o gecede otuzbin sevabı olur anlaşılır. İşte Kur'an-ı Hakîm, tezauf-u sevabıyla (sevapların katlanması) beraber elbette müvazeneye gelmez ve gelemiyor.”[4]

Ayrıca bu gecede üzerinde namaz borcu olanların hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları çok faziletlidir. Bunlar dışında bolca nafile namazı kılmak, Cevşen okumak, çokça tövbe ederek günahlardan bağışlanma dilemek, ilim meclislerindeki sohbetlere katılmak, sadaka vermek, salavat getirmek, "Lâ ilâhe illallah","Estağfirullah", "Sübhânallah", "Elhamdülillah" gibi tesbihlerle Rabbimize niyaz etmek bizlere büyük ecirler kazandıracaktır. Bu gece fazileti çok olan Tesbih Namazı kılınmasını da tavsiye ediyoruz. 

Mirac Gecesini Üstad Hazretleri’nin şu duasıyla tebrik ediyoruz.

“Sizin Mi‘râc'ınızı tebrîk ve Mi‘râc Sâhibi’nin (asm) sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyâz ediyoruz.”[5]


[1] Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, Altınbaşak Neşriyat, Isparta 2016, s.541

[2] Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, Altınbaşak Neşriyat, Isparta 2016,  s.323

[3] Abdulkadir Ertaş, Risale-i Nur’da İsra, Mirac ve Şakk-ı Kamer, Süeda Yay., Isparta 2023, s.91

[4] Bediüzzaman Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Altınbaşak Neşriyat, Isparta 2016,   S.202

[5] Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, Altınbaşak Neşriyat, Isparta 2016, s.533


Yorum Yap

Yorumlar