Soru

29. Söz ve Esasları

"Âhiretteki neticeleri ise; kat'iyyen vücudları ve tahakkukları, icmalen Onuncu Söz'ün oniki hakikat-ı katıa-i satıasıyla ve Yirmidokuzuncu Söz'ün altı esas-ı bahiresiyle isbat edildiği gibi," (32. Söz)  

29. Sözde dörder tane var altı tane yok?

Tarih: 30.01.2015 18:32:49
Okunma: 3649

Cevap

Birincisi: "Niçin tahrip edilecek? Sebep ve muktazî var mıdır?" Eğer, "Evet var" diye ispat etti,

İkincisi, şöyle bir suâl gelir ki: "Bunu tahrip edip, tâmir edecek usta muktedir midir? Yapabilir mi?" Eğer, "Evet, yapabilir" diye ispat etti,

Üçüncüsü, şöyle bir suâl gelir ki: "Tahribi mümkün müdür? Hem sonra, tahrip edilecek midir?"

Eğer, "Evet" diye imkân-ı tahribi, hem vukuunu ispat etse, iki suâl daha ona vârid olur ki: "Acaba şu acîb saray veya şehrin yeniden tâmiri mümkün müdür? Mümkün olsa, acaba tâmir edilecek midir?"

Eğer, "Evet" diye bunları da ispat etse, o vakit bu meselenin hiçbir cihette hiçbir köşesinde bir delik, bir menfez kalmaz ki, şek ve şüphe ve vesvese girebilsin.

İşte şu temsil gibi, dünya sarayının, şu kâinat şehrinin tahrip ve tâmiri için muktazî var; fâil ve ustası muktedir. Tahribi mümkün ve vâki' olacak, tâmiri mümkün ve vâki' olacaktır.  

Yirmi Dokuzuncu Sözde geçen altı mesele altı sual şeklinde sorulmuş ve cevabı 4 esasta verilmiştir. Birinci esasta ruhun bekası konusu işlenirken diğer üç esasta ise yukarıda geçen ikişer sorunun cevabı verilmektedir. Üç esasta altı konu işlenmiştir. 


Yorum Yap

Yorumlar