Soru

Şeyhin Müridine Bakması

Şeyh bayan muridine nazar bakışıyla uzun uzun bakabilir mi? Birde Efenedimiz(sav) yabancı kadına uzun uzun bakmış mıdır?

Tarih: 19.06.2021 22:02:52
Okunma: 884

Cevap

Sevgili Peygamberimiz (asm) yabancı kadınlara bakmadığı gibi; gözü kayanları da hem ikaz etmiş hem de bizzat engellemiştir. Dolayısıyla bir kimsenin yabancı kadına bakması caiz olmadığı gibi bir şeyhin de kadın müridine bakması caiz değildir. 

"NAZAR (BAKMAK): Cinsî terbiyede meşrû yoldan tatmin esâs olmakla berâber, cinsî kuvvenin  sevkedebileceği memnu fiillerden  korunmak için derpiş edilen mühim bir tedbir nazar meselesidir. Umumiyetle nazarın, fesâd-ı kalbe dâvetçi olduğu kabul edilir. Sünnet her bir uzvun zinâya mâruz  kaldığını, gözlerin zinâsının da nazar olduğunu  belirtir. Bu sebeple bizzât Kur'ân-ı Kerîm, erkek olsun, kadın olsun bütün mü'minlerin gözlerine hâkim olmasını emreder: "(Ey Resûlüm) Mü'min erkeklere söyle, gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar (...) Mü'min kadınlara da söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar,  ırzlarını korusunlar.." Bu âyetlere dayanarak, sadece erkek değil, kadınların da yabancı erkeklere şehvetle olmasa bile bakmasını pek çok ulemâ harâm kabul etmiştir.

Sünnette nazarla zinâ arasında sıkı bir irtibât kabûl edilmekle, zinâya giden yolun nazardan geçtiği ifâde edilmekte ve "nazar iblisin zehirli oklarından bir oktur (...)" denilerek, nazarın mutlak  bir te'sire sâhip olduğuna dikket çekilmektedir. Aynı mânâyı daha vâzıh olarak ifâde etmek üzere Hz. İsâ'nın: "Gözünü kapadığın müddetçe  fercin zinâ etmez" dediği kaydedilmektedir.

Sünnet, ihtiyârsız olan ilk ve âni nazar için ruhsat vermiş, bunun mânevî bir mes'uliyeti mûcib olmadığını tasrih etmiş ise de,  müteâkip ve temâdî eden nazarlardan  men etmiştir. Bu husustaki rivâyet Hz. Ali ile ilgilidir: "Ey Ali (ihtiyârsız olarak  kaymış olan) nazarına (ihtiyârî olarak müteâkip) nazarlar ekleme. Zira sana birinci helâl ise de diğerleri değildir." İbnu Abbâs'ın bir rivayetinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e Vedâ Haccı sırasında bir şeyler sormak için gelen kadına Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın  bineğinin arkasında bulunan Fadl İbnu Abbâs'ın bakmaya başlaması üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) eliyle Fadl'ın yüzünü aksi istikâmete çevirerek kadınla Fadl arasında vâki olan bakışmaya mâni olduğunu görüyoruz.

Memnû nazar fitneye bâis olacak "şehvetle olan nazar"dır. Bu kadına olacağı gibi, sakalı çıkmış veya çıkmamış genç oğlanlara, bütün hayvanlara da olabilir ve bunlar arasında hiçbir fark da yoktur.  İmâm-ı Ebu Hanife, Ebû Yusuf'a olan vasiyetinde çocuklarla konuşup başlarını okşamasında bir mahzur olmamakla beraber bülûğa yaklaşanlarla (mürâhik) konuşmamasını, bunun fitne olduğunu belirtmiştir.""

(Kütüb-i Sitte Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yay., c. 3, s. 317-318)


Yorum Yap

Yorumlar