Soru

Kitap Listesi

Öncelikle Risale-i Nur okumakla beraber diğer kitaplardan da istifade ederek kendimi yetiştirmek istiyorum. Tefsir, siyer, hadis, akaid, kelam, islam tarihi, ilmihal, vb alanlarda kitap önerebilir misiniz? Çünkü yazarların hangilerinin tam olarak hakikati konuştuğunu bazen bilemiyoruz?

Tarih: 11.11.2022 20:36:04
Okunma: 1559

Cevap

Bilindiği bahsettiğiniz alanlarda yüzlerce kitap bulunmaktadır. Bunların hepsini okumaya bir ömür sığmayabilir. Bu açıdan islami İlimlerde kendinize bir alan belirlemenizi ve bu alanda okumalar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yine de genel bir okuma listesi olarak farklı alanlardan seçtiğimiz eserleri listelemeye çalıştık. 

 

Tefsir:

Tefsir-i Kebir, Fahreddin er-Râzî, Akçağ Yay.

           Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, İbni Kesir Çağrı Yay.

Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalı Tefsiri

Tefsir Tarihi, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu

Tefsir Usulü, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu

Siyer/İslam Tarihi:

Siyer-i Nebi Büyük İslam Tarihi, Ali Muhammed Sallabi, Ravza Yay.

İslâm Târihi, M. Asım Köksal

Peygamberler Târihi, M. Asım Köksal

Hayâtü’s Sahâbe, Muhammed Kandehlevi

Hadis:

Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Şerhi, Prof. Dr. İbrahim canan, Akçağ y.

            Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ahmed Naim- Kamil Miras, Diyanet y.

Hadis Usulü, Prof. Dr. Talat Koçyiğit.

Hadis İlimleri ve Istılahları, Prof. Dr. Subhi Salih, Terc: Prof. Dr. Yaşar Kandemir.

Hadis Tarihi, Talat Koçyiğit.

Hadis Istılahları, Talat Koçyiğit.

Hadisde Nasih ve Mensuh, Ali Osman Koçkuzu

Hadis Edebiyatı, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hadis Istılahları Sözlüğü, Prof. Dr. Abdullah Aydınlı.

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan.

Hadis ve Yorum, Prof. Dr. Yavuz Köktaş, İnsan y.

100 soruda Hadis Meseleleri, Prof. Dr. Yavuz Köktaş, İnsan y.

Kur’an’a Aykırı Görülen Hadisler, Prof. Dr.

Yavuz Köktaş, İnsan y.

Günümüz Hadis Problemleri, Prof. Dr. Yavuz Köktaş, İnsan y.

Günümüz Hadis Tartışmaları, Prof. Dr. Yavuz Köktaş, İfav y.

İslami Yapılanmada Siret ve Sünnet, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan.

İslam Hukukunda Sünnet, Mustafa Sıbai.

Hucciyyetu’s-Sünne, Abdülgani Abdülhalık, Şule y.

Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı, İhsan Şenocak, Hüküm Kitap.

İlk Devir Hadis Edebiyatı, Prof. Dr. M. Mustafa el-Azami, İz Yay.

İslam Fıkhı ve Sünnet, Prof. Dr. M. Mustafa el-Azami, İz Yay.

Sünnet Müdafaası, Prof. Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Rehber Yay.

Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı, Muhammed Takî Osman, Akademi Yay.

Hadis Değerlendirme Kriterleri, Abdulhay El-Leknevi, takdim Yay.

Hadis İlminin Temel Konuları, Abdulhay El-Leknevi, takdim Yay.

Hucciyyetu’s-Sünne, Abdülgani Abdülhalık, Şule Yay.

Nebevi Sünnet, Muhammed Ali Sabuni, Yasin Yay.

Hadis ve Hadisçiler, Muhammed Ebu Zehv, Ensar Yay.

Hüccet ve Tedvin Değeri Açısından Sünnet, Muhammed Salih Ekinci, Rağbet Yay.

İdrak ve Tasdik, Dr. Ebubekir Sifil.

Hadis araştırmaları, Prof. Dr. Selahattin Polat, İnsan Yay.

 

Kelam:

-Mezhepler Tarihi, Muhammed Ebu Zehra.

-Kelam Tarihi, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük.

-Muhtasar Tahavi Şerhi, İmam Ebu Cafer et-Tahavi, şerh: Ebubekir Sifil)

-Şerh’ul-Mevâkıf, Mevâkıf Şerhi, Seyyid Şerif Cürcani, terc. Ömer Türker, Yazma

Eserler Kurumu

           -Anahatlarıyla İslam Akaidi ve kelama Giriş, Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Ensar yay.

-Kelam Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu- Prof. Dr. İlyas Çelebi.

 

İslam İlmihali:

-Mezhebsizlik Bidattir, Ramazan Said el-Buti, Bedir yay.

- Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen

- İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhayli

- Fıkhi İhtilaflarda Ölçü, Şah Veliyullah Dihlevi

- Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Abdurrahman Ceziri


Yorum Yap

Yorumlar