Soru

Suhuflar Kuran'da geçiyor mu?

Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz İbrahim'e (as) sahifeler indi. Peki Kuran-ı Kerim yada Risale-i Nurda bu mevzudan ayet yahut bahis var mı?

Tarih: 19.01.2013 09:06:38
Okunma: 18178

Cevap

Kuran'da direk geçmiyor. 

Hadiste geçiyor. Şöyle ki,

Ebû Zer (r.a), şöyle der: Ben peygamber as’a “Ya Resulallah! Allah kaç kitap indirdi?” diye sordum. O da “104 kitap. Şit’e 50 sahife, İdris’e 30 sahife, İbrahim’e 10 sahife, Musa’ya da Tevrat’tan önce 10 sahife indirildi. Ve (ayrıca) Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan (Hak ile batılı birbirinden ayıran Kur’ân) indirildi.” buyurdu. (1)

(Bunlara ek olarak İmam Fahrettin Razi tefsirinde Âdem as’a da 10 suhuf verildiğini zikreder.) (2)

 


1. İmam Suyuti, Ed-Dürrül Mensur, Dar’ül Fikr, Beyrut, 1993, c, 8, s, 489.

2. Bkz, Tefsir-i Kebir Tercümesi, Akçağ y, c, 23, s, 89.

Risale-i Nurda ise farklı şekillerde geçmektedir. Bir kaç misal şöyledir:

"Ve şu sırdandır ki, "Kelâmullah" ünvânı, kemâl-i liyâkatle Kur'ân'a verilmiş ve dâimâ da veriliyor. Kur'ân'dan sonra sâir enbiyânın kütüb ve suhufları derecesi gelir. " (25. Söz)

"İşte, bir padişahın saltanat-ı uzmâsı haysiyetiyle çıkan fermanı, âdi bir adamla cüz'î bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve âlî ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve fâik ise, Kur'ân-ı Azîmüşşan dahi o nisbette bütün kelâmların ve hep kitapların fevkındedir.

Kur'ân'dan sonra, ikinci derecede kütüb-ü mukaddese ve suhuf-u semâviyenin, dereceleri nisbetinde, tefevvukları vardır." (12. Söz)

"Nass-ı Kur'ân'la, Tevrat, İncil, Zebur ve suhuf-u enbiyanın, nübüvvet-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâma dair verdikleri haberdir." (19. Mektub)

"Hem kütüb-ü enbiyada, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Muhammed, Ahmed, Muhtar mânâsında Süryânî ve İbrânî isimleri var. İşte, Hazret-i Şuayb'ınsuhufunda ismi, "Muhammed" mânâsında Müşeffah'tır. Hem Tevrat'ta, yine "Muhammed" mânâsında Münhamennâ, hem "Nebiyyü'l-Haram" mânâsında Himyâtâ, Zebur'da el-Muhtar ismiyle müsemmâdır. Yine Tevrat'ta el-Hâtemü'l-Hâtem, hem Tevrat'da ve Zebur'da Mukîmü's-Sünne, hem suhuf-u İbrahim ve Tevrat'ta Mazmaz'dır. Hem Tevrat'ta Ahyed'dir." (19. Mektub)

 

 

 

 


Yorum Yap

Yorumlar