Mahluklar olmadan halıkımızı nasıl tanıyacağız?
"ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüşdüğümüz zaman söylemişiz ve daima söylüyoruz." Bu kısmı izah eder misiniz?
"Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envâı arasında âzâ-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı Vâhidin eser-i san’atıdır." Mesnevideki bu paragrafı izah edebilir misiniz?
Esma’yı sitte risalesinde(30. Lema), Kuddüs isminde, "tanzif" fiili "münazzifi" (temizleyeni) gösterdiği halde neden "nazife" yani Kudüs’e (temize) gidiyoruz? Ve tanzif eden naziftir diyoruz. Tanzif eden münazziftir dememiz gerekmez mi? Diğer isimler için de de buna benzer bir usul takip ediliyor. Kendinde olmayan bir sıfatı başkasına verememek nasıl oluyor? Bunu nasıl delillendirebiliriz? Temizle
Allah'ın varlığını anlatmak için hangi risaleler baz alınmalı. Allah'ın birliği için hangi risaleler baz alınmalı?
Ya Allah yoksa?
İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur ne demektir?
7. Şua'nın 2. makamında geçen '' iki kutbun dâiresindeki hesab rakamlarına sıkışmayan bir nihâyetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda, aynı kuvvet, aynı tarz, aynı sikke-i fıtrat ve aynı sûrette, beraber noksânsız tasarruf eden; ve o pek büyük mütecâviz kuvvetleri taşıyanları, tecâvüz ettirmeden kanununa itâat ettiren; '' kısmını açıklar mısınız?
Allah'ın rahmet eserlerine örnekler verebilir misiniz? Kainatta olan her şey Allah'ın rahmet eseri midir?
Gaye ve nizam delili ile hudus ve imkan delilleri ne demektir? Kıyaslar mısınız? Risale-i Nur'da neden daha çok gaye ve nizam delili tercih edilmiş?