Soru

Dua Ederken Âyetleri Şefaatçi Kılmak

Namazdan sonra dua ederken günahlarıma tövbe ediyordum. Rabbimin âyetlerde, ben sizin tüm günahlarınızı bağışlarım demesi üzerine ben de dedim ki "Allah'ım! Bütün günahlarınızı bağışlarım diye vaad etmişsin, o âyete ve vaadine güveniyorum, lütfen beni bağışla! diyerek dua etmek uygun mudur?

Tarih: 6.04.2023 05:53:10
Okunma: 302

Cevap

Bu şekilde dua etmek oldukça makbul ve güzeldir. Rabbimizin vaatlerini içeren, rahmetini, bağışlamasını ve ikramlarını bildiren âyet-i kerimeleri şefaatçi kılarak onlarla beraber yalvarmak ve dua etmek çok makbuldür. Bu âyetleri şefaatçi kılarak duamızı yapabiliriz.

“Evet, Kur’ân-ı Kerim’de dua ile ilgili âyetler geniş bir yer tutar. İki yüz kadar âyet doğrudan doğruya dua konusundadır. Ayrıca tövbe, istiğfar gibi kulun Allah’a yönelişini ve O’ndan dileklerini ifade eden çok sayıda âyet de geniş anlamda dua ile alakalıdır.

Konuyla ilgili âyetlerin bir kısmında insanların Allah’a dua etmeleri emredilmiş, duanın usûl, âdâb ve tesirleri üzerinde durulmuştur.[1] Bazı âyetlerde şartlarına riayet edilmeyerek yapılan duanın kabul görmeyeceği ifade edilir.[2] Bu gruptaki âyetlerin çoğunda, dünyada iken Allah’ı ve O’nun hükümlerini tanımaktan kaçınan, ancak ahirette gerçeği anlayıp acı akıbetleriyle yüz yüze gelince pişmanlık duyacak olanların dünyaya yeniden döndürülmeleri için Allah’a yakarışları anlatılmıştır.

100’den fazla âyette peygamberlerin, diğer salih insanların veya toplulukların dualarına yer verilmiştir.
Bazı sûre ve âyetler örnek dua metinleri mahiyetindedir. Fâtiha sûresi buna güzel bir örnektir. Bakara sûresinin 201. âyetinde geçen, “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver; bizi cehennem azabından koru.” mealindeki dua, Fâtiha’dan sonra en çok okunan dua olmuştur.
Enes b. Mâlik, Hz. Peygamberin (s.a.s.) dua ederken en çok bu âyeti okuduğunu[3] ve okunmasını tavsiye ettiğini[4] belirtmiştir.

Âl-i İmrân sûresinin 8-9, 16, 53, 191-194. âyetleriyle, Furkân suresinin 74. âyetinin de dua niyetiyle okunduğu görülür. İbrahim sûresinde Hz. İbrahim’in duasını ihtiva eden 35-41. âyetler ve özellikle, “Rabbim! Hesap günü gelip çattığında beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla.” mealindeki 41. âyet sıkça tekrar edilen dua âyetleridir.

Tâhâ sûresinde Hz. Mûsâ’nın duası[5] özellikle kısa, canlı, ahenkli ve etkili cümleleriyle Kur’an’daki dua örneklerindendir. Bu âyetlerde “Rabbim! Yüreğime genişlik ver; işimi kolaylaştır; dilimin bağını çöz ki sözümü anlasınlar.” ifadeleriyle dua edilmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Eyyûb’a nispet edilen dua cümleleri ayrı bir üslûp taşır. Bu âyetlerde Hz. Eyyûb’un, son derece ağır bir hastalığa ve musibetlere mâruz kalmasına rağmen, dualarında Allah’tan istekte bulunmadığı, sadece durumunu arz etmekle yetindiği görülür.[6] İslâm âlimleri onun bu tutumunu, sabır erdeminde yükselişin ve kulluk terbiyesinin en güzel örneği olarak değerlendirirler.[7] (DİYK)

Dua adabı ile alakalı olarak lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/dua-adabi-1

https://risale.online/soru-cevap/duadaki-ruh-halimiz


[1] Bakara 2/186; Nisâ 4/32; A’râf, 7/29, 55, 180; Yûsuf, 12/86; Mü’min, 40/60.

[2] Bakara, 2/200; Yûnus, 10/12, 22, 106; İsrâ, 17/11; Mü’minûn, 23/ 99-100; Kasas, 28/88; Fussılet, 41/51.

[3] Buhârî, Deavât, 55.

[4] Müslim, Zikir, 23.

[5] Tâhâ, 20/25-35.

[6] Enbiyâ, 21/83-84; Sâd, 38/41.

[7] “Dua”, DİA, II, 536.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar