Arama sonuçları: 167 sonuç bulundu.

"Hulefa-i Râşidîn devrinden sonra Kur’ana ve Sünnete en fazla uymuş, en fazla yaklaşabilmiş İslamî uygulama Osmanlı devletidir." İddiasını külliyat perspektifinden değerlendirir misiniz?
Eserleri okuyoruz. Ezbere gelince, çok zorlanıyoruz. Risaleleri ezberleme ile ilgili, bize kolaylık verecek daha kolay bi sisteminiz var mı?
Risale-i Nur külliyatında eserlerin sadece Osmanlıca okunmasına dair bilgiler mevcut mu yoksa sadece rivayetlerden mi ibaret?
Osmanlıca Risale-i Nurlar'da cümlelerin üzerine çekilen kısa çizgilerin önemi nedir? Bu çizgiler Osmanlı zamanında da kullanılıyor mu idi?
Osmanlıca Türkçesinin geçmişi hangi tarihlere dayanıyor?
"Osmanlı’daki ma’nevî zelzele, hayat-ı ebediye ve saadet-i bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i ma’nevîye-i İslâmiye.. " (Emirdağ Lahikası) Bu metni tahlil eder misiniz?
Risale-i Nuru Osmanlıca okumanın lüzumunu nasıl anlatabiliriz?
“Elbette o Zât-ı Vâcibü’l-Vücûd’un vücûb-u vücûduna ve kudsiyetine lâyık bir tarzda ve istiğnâ-yı zâtîsine ve gınâ-yı mutlakına muvâfık bir sûrette ve kemâl-i mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsinemünâsib bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddesesi ve nihâyetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezze­heden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes vardır. Ve o ...
"... Ve yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikati..." (Osmanlıca Asay-ı Musa sayfa 96).  Bu cümlede anlatılmak istenen yirmi cihet nelerdir?
1. Asa-yı Musa eserinin osmanlıcası var mı? 2. İmanın temel hakikatlerini özümseme adına hangi risaleleri öncelikle ezberlemek veya okumak uygun olur? 3. Üstadlarımızın okunması veya ezberlenmesi yönünden öncelikli olarak tavsiye ettikleri yani daha önemli gördükleri risaleler hangileridir?