Soru

Kafirlerin Kötü Ahlakları
Kafirler malum ki ebedi cehennemliktir. Ancak müslümanlara özellikle bu zamanda ahlak-ı seyyieden çok zararları dokunuyor. Ayrıca cezayı artırıcı olarak bu kötü ahlaklarından günah kazanırlar mı? Veya iyi huylu olanlarının azabları hafifletilir mi?
Tarih: 19.03.2010 20:34:39
Okunma: 2882

Cevap

Kafirlerin müslümanların ahlakını bozmaktan gelen büyük mesuliyetleri vardır. Çünkü onlar sebeb olmaktadırlar. Sebeb olan ise yapan gibidir. Bu, elbette ahirette azablarının artmasına sebeb olur. Aslında bu durum kafir, mümin fark etmeden herkes için geçerlidir. Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'da misalen şunu anlatır:

"Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, 'acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ve o âhirzamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kâinatın heyet-i mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harab olmasına sebebiyet verir', diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddid esbabını gördük.

Ezcümle müteaddid vücuhundan radyomla anlaşıldı ki: O bir tek adam bir tek kelime ile, bir milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar. ...

Evet radyonun küllî nimetiyet ciheti, küllî bir şükür iktiza eder. Ve o küllî şükür de, Hâlık-ı Arz ve Semavat'ın kelâm-ı ezelîsinin şimdiki bütün muhatablarına birden yetiştirmek için, küllî yüzbin dilli semavî bir hâfız hükmünde, her vakit kâinatta Kur'an'ı okumalıdır. Tâ o nimetin küllî şükrünü eda ve o nimeti idame etsin." (Kastamonu Lahikası)

Kafirlerin dünyada yaptıkları iyilikleri de boşa gitmez. Cehennemin çok tabakalarından daha hafifine girmelerine sebeb olur. 

"kâfir, kendi ameliyle bu duruma kesb-i istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını çektikten sonra, ateş ile bir nev' ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden âzade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları a'mal-i hayriyelerine mükâfaten, şu merhamet-i İlahiyeye mazhar olduklarına dair işarat-ı hadîsiye vardır." (İşaratü'l-İ'caz)

Cenab-ı Allah bizi öylelerden olmaktan muhafaza buyursun.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar