Soru

Hizb-i Nuriye

Hizb-i Nuriye nerede geçiyor?

Tarih: 12.06.2009 00:00:00
Okunma: 17359

Cevap

Hizb-i Nurî Üstad Hazretlerinin arabca bir tefekkürüdür. Risale-i Nur'daki hakikatleri ele alır. Onun kısa bir özetini Üstad hz. 15. Şuaın ikinci makamına almış ve başına şu kısa giriş cümlesini yazmış. Oradan bakabilirsiniz:

"İşte Arabî Hizb-i Nurî'nin hülâsat-ül hülâsasından daimî, tefekkürî bir virdim ve Allahü Ekber cümlesinin otuzüç mertebesinden üç mertebeyi beyan eden bu gelen Arabî fıkranın bir nevi tercümesi içinde kısa işaretlerle ülema-i ilm-i kelâmı ve akide ülemasını pek çok meşgul eden ilim ve irade ve kudret-i İlahiyenin kâinattaki cilveleriyle, onları aynelyakîn iman ile tasdik ve onlarla Vâcib-ül Vücud'un bedahetle mevcudiyetine ve vahdaniyetine ilmelyakîn tasdik ile tam iman etmeye yol açan bu Arabî fıkradır:..."

Şu an piyasada ayrı matbu bir nüsha olarak bulunmadığını düşünüyoruz. Bunun sebebi ise, Üstadın daha sonra bu hizbi hulasa ederek, Hulasatül Hulasa adında yeni ve daha kısa bir virde dönüştürmüş olmasıdır. Emirdağ Lahikasında bunu şöyle anlatmıştır:

""Risale-i Nur'un bir hülâsası olan Âyet-ül Kübra ve Hizb-i Nuriye'nin bir hülâsat-ül hülâsası hükmünde otuzüç kelime-i tevhidin namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur'un ekser hakikatları namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü' ederek, o otuzüç kelime-i tevhid herbirisini kâinatın bir tabaka-i mahlukatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi o küllî lisan-ı hal benim cüz'î lisan-ı kalimin aynı olur. Ben, kemal-i zevk ile okuyorum. Size de suretini gönderiyorum. Benim şübhem kalmadı ki:  (Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır) sırrını taşıyan Hizb-i Nuriye'nin onbeş dakika zarfında bu hülâsat-ül hülâsası dahi aynı sırrı taşıyor.

Arabî bilmeyenler Âyet-ül Kübra'nın mertebelerini güzelce anlasalar, bu Arabî parça tam anlaşılır. Arabî bilmeyen birkaç defa ikisine baksa, tam anlayacak. Bunu ben yirmidört saatte bir defa, ya sabah namazının tesbihatında veya başka vakitte en ziyade usandığım ve sıkıntı zamanında okuyorum. Bana ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder. Âyet-ül Kübra ve Hizb-i Nuriye'nin âhirinde yazılsa, münasib olur. Manidardır ki; Âyet-ül Kübra ve Risale-i Nur'un ekser hakikatları, Ramazan'da ve tesbihatında zuhuru gibi; bu Hülâsat-ül Hülâsa, aynen Ramazan'da ve tesbihatta zuhur etti."

Şu an Hizbi Nuriyenin hulasası olan bu Hulasatü'l Hualasa virdi, kısaca büyük cevşen dediğimiz "Hizbu Envari'l Hakaiki'n- Nuriye" adlı vird kitabında mevcuddur.

 


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar