Soru

Gargat Ağacı ve Yahudiler

Sevgili Peygamberimiz'in (sav) hadisi şerifte bahsettiği kıyamet alâmetlerinden olan Müslümanların Yahudilerle savaşacağı ve Müslümanların galip geleceğini ve bu savaşta dağ, taş, ağaçların bile arkamda Yahudi var gel ey Müslüman öldür! ifadesini,  Gargad ağacını Yahudiler çok sevdiği için sadece onun söylemiyor olması geçmektedir. Bu ağaçla ilgili ve bahsi geçen hadisi şerif ile alakalı bilgi verebilir misiniz?

Tarih: 9.10.2023 02:25:16
Okunma: 1582

Cevap

Hz. Peygamber (s.a.v) , başta kıyamet alâmetleri olmak üzere ahir zamanda meydana gelecek hadiseler hakkında ümmetine bazı bilgiler aktarmıştır. Bunlar Cenab-ı Hak’tan aldığı vahiylere dayanmaktadır. Literatürümüzde bu çeşit hadisleri 'vayh-i gayri metluv' denilmektedir ki bu tür bilgiler gaybdan haber vermek nevinden olup aynı zamanda nübüvvet delillerindendir.

Hz. Peygamber (sav) bir çok gaybî haberler vermiş ve haber verdiği gibi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber'in (sav) İran ile Bizans savaşları hakkında bilgi vermesi[1]; Bedir Savaşında düşman askerlerinden kimlerin nerede öldürüleceğini haber vermesi,[2] Mekke'nin fethinin müjdelenmesi[3] bu çeşit hadiselerdendir.

Hz. Peygamber’in (sav) Yahudiler ve Gargad ağacı ile ilgili gaybdan verdiği haber şöyledir;

“Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre Rasulullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O savaşta Müslümanlar (galip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Ancak (bu hengamede bazı) Yahudiler, taşın ve ağacın arkasına saklanacaklar. Bu durumda taş veya ağaç; “Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, gel de onu öldür!” diye haber verecektir. Ancak Garḳad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”[4]

Bir başka hadiste şöyledir;

“Ebû Umâme el-Bâhilî (r.a.)’den nakledildiğine göre Rasûlullah (sav) yaptığı bir konuşmada şöyle buyurmuştur: …İsa (a.s.) der ki: “Muhakkak bana karşılık veremeyeceğin şekilde seni dövmem gerekir.” Onu (Deccali) doğu tarafındaki Luddi kapısının yanında yakalayıp öldürür. Allah Yahudileri hezimete uğratır. Yahudilerin kendisi ile örtünebileceği Allah’ın yarattığı hiçbir şey kalmaz (kendilerini gizleyemezler); taş, ağaç, duvar ve hayvan, ne varsa Allah o şeyi konuşturur. Ancak Garḳad müstesnadır. Zira bu onların ağacı olup Yahudiyi haber vermez. Diğerleri konuşup “Ey Allah’ın kulu Müslüman! Şu Yahudidir, gel onu öldür.” (derler.)”[5]

Burada verilen bilgiye göre Garḳad, Beyt-i Makdis bölgesinde bilinen bir ağaç türüdür. Bedrüddîn el-Aynî’nin naklettiğine göre, meşhur Arap filozoflarından Ebü’l-Alâ el-Maarrî Garkadın engebesiz düz arazilerde yetiştiğini söylemiştir.[6] 

İbn Hacer el-Askalânî Garkad hadisini yorumlarken cansız varlıklardan ağaç ve taşın konuşmasının gerçek manada bir konuşma olabileceği şeklinde anlaşılabileceği gibi mecaza da hamledilebileceğini belirtir. İbn Hacer, ağaçların ve taşların konuşmasının mecaz anlamdansa gerçek anlamda bir konuşma olduğunu ve saklanmanın Yahudilere bir fayda sağlamayacağını ifade etmiştir.[7]


[1] Rûm, 30/1-4

[2] Müslim, Cennet, 17

[3] Kasas, 28/85

[4] Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥî , nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Kahire: y.y., 1374-75/1955-56), “Fiten”, 82.

[5] İbn Mâce, “Fiten”, 33 (No. 4077).

[6] edrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî, ʿUmdetü’l-ḳârî fî şerḥi Ṣaḥîḥi’lBuḫârî (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-ʿArabî, ts.), 8/188.

[7] Ahmed b. Alî b. Hacer Ebü’l-Fazl el-Askalânî, Fetḥu’l-bârî bi-şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî (Beyrut: Dâru’l-maʿrife, 1379/1960), 6/610.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar