Soru

Evrad ve Havaslar

Eski imamların yazmış oldukları havas kitaplarında bulunan dualarla ilgili yazılan vefkler ya da okunan dualar tesirsiz kalıyor? Acaba bunun sebebi nedir?

Tarih: 27.08.2009 00:00:00
Okunma: 4509

Cevap

Bu işlerde ilk olarak yapılan işin sıhhati önemlidir. Sıhhati ise yapılan işin İmam-ı Gazali gibi hakikaten büyük bir İslam alimi tarafından tavsiye edilmiş olmasıdır.

İkinci olarak yapan kişinin bakış açısı mühimdir. Böyle şeylerde bakış açısının neticeye doğrudan tesir ettiğini ve nasıl olması gerektiğini Üstad notalarda şöyle anlatır:

"Ubudiyet (ibadetler), emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi (sebebi) emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi (meyve ve faideleri), uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye (asıl maksad) olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden (ortaya çıkan) ve istenilmeyerek verilen semereler (meyveler), ubudiyete münafî (zıt) olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih (teşvik edici ve tercih sebebi) hükmüne geçerler.

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatlar; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet (gerçek sebeb) veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli (özelliği olan) virdi akîm (neticesiz) bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî (fazladan ihsan olarak) bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan (rivayet edilen) faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder." (Notalar)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar