Soru

Dünyanın Evveli

İnsanlığın yaratılmasından evvel dünyada imtihana tabi tutulan veya tutulmayan başka mahkukat var mıydı? Dünyanın yaşı ve insanlığın yaşı arasındaki fark ne kadardır?

Tarih: 23.02.2010 00:00:00
Okunma: 16240

Cevap

İnsan yaratılmadan önce dünya çoktan yaratılmış ve insanın yaşayışına uygun bir şekilde hazırlanmıştı. Önce bitkiler yeri doldurmuş, sonra hayvanlar yaratılmış ve en sonunda da insanlar yaratılmıştır.

İslamî kaynakların bildirdiğine göre, insanlardan önce imtihana tabi olmak üzere önce cinler yaratılmış, sonra insanlık yaratılmıştı.

Kâinat ve insanlığın ömrü hakkında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ayetlerinin sayısı olan 6666 adedine dayanarak, önce kâinatın ömrünü 126 milyar sene olarak hesaplar.

Sonra dünyada canlıların yaratılmasından sonra geçen süreyi 200 bin sene olarak hesaplar.

Daha sonra, hadis-i şeriflere dayanarak insanlığın ömrünün 7000 sene olduğunu söyler. Bir hadis-i şerife göre, peygamberimizin zamanına kadar, “dünyadan 5600 yıl geçmiştir.” (el- Müttaki) Buna göre şu an 7000 senenin sonlarına yaklaşılmış olduğu, ahirzamanda olduğumuz ve kıyametin yakın olduğu anlaşılıyor.  Çünkü Peygamberimizden bu güne yaklaşık 1400 sene geçmiştir. 5600+1400 = 7000

Şu hadis-i şerif de bunu destekliyor:

"Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek." (Suyuti)

Bütün bunların neticesinde insanlığın dünyadaki ömrünün 7000 sene civarında olacağı anlaşılıyor.

Açık kalan tek nokta ise, dünyanın yaratılışından canlılar ortaya çıkıncaya kadar kaç sene geçtiğidir. Bu noktada herhangi bir açıklama görülmüyor. Dolayısıyla dünyanın yaratılışı ile insanlığın yaratılışı arasında geçen süre belirsizdir.

Alt alta sıralayacak olursak;

-126 milyar sene önce kâinat yaratılmaya başlandı.

-Bu zaman içinde belirsiz bir zamanda, önce Güneş, sonra ondan ayrılan bir parçanın zamanla kabuk bağlamasıyla Dünya yaratıldı.

-200 milyon sene önce dünyada ilk canlılar yaratıldı.

- 7000 sene önce de insanlık yaratıldı.

-Kıyametin vakti tam olarak bilinemez. Fakat rivayetlerden anlaşıldığına göre, bu son bir iki asır içinde de kıyamet kopacaktır. En doğrusunu Allah bilir.

Dünya’da önce Cinlerin yaratıldığını izah eden tefsir bilgileri şöyledir:

“Ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım…” (Bakara, 30) ayetinin izahı olarak Abdullah İbni Ömer (r.a) şöyle rivayet etmiştir. “Cân oğulları diye anılan cinler, Âdem (a.s)’ın yaratılmasından iki bin yıl evvel yeryüzünde idiler. Yeryüzünde fitne ve fesad çıkardıkları için, Allah onlara karşı meleklerden bir ordu gönderdi. Melekler tarafından iyice hırpalanan bu fesatçılar denizlerdeki adalara sığınmak suretiyle canlarını kurtarabildiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere: “Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…” dedi.(Safvettüt-Tefasir)

Bu izahlardan, cinlerin insanlardan önce yeryüzünde imtihana tabi oldukları anlaşılıyor.

Taberî Tefsirinde şu malumat verilmiştir:

“Abdullah b. Abbas’tan nakledilen bir görüşe göre, Hz Âdem daha önce yeryüzünde yaşayan ve orada bozgunculuk çıkardıkları için yok edilen cinlerin yerine yeryüzünde Halife olarak yaratılmıştır. Dehhak, Abdullah b. Abbas'm şunları söylediğini rivayet etmiştir: Yeryüzünde ilk yaşayan Cinlerdi, onlar orada bozgunculuk çıkardılar, kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Bunun üzerine Allah onlara, meleklerden meydana gelen bir ordusuyla birlikte İblisi gönderdi. İblis, beraberinde bulunanlarla birlikte cinlere karşı savaştı. Onları adalara ve dağların başlarına kaçmaya zorladı. Sonra Allah teala Âdemi yarattı. Onu yeryüzünde Cinlerin yerine getirdi.”

İnsanlığın dünyadaki ömrünün yedi bin sene olduğunu bildiren hadislerden ikisi şöyledir:

“Dünyanın ömrü, ahiret günleriyle yedi gündür.’ Allah-u Teala buyurdu ki: ‘Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir.’ Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişcesine şu dünyanin 7000 yıllık ömrü müddetince sevap yazar.” (Ali el-Muttaki)

“Dünyanin ömrü ahiret günleriyle yedi gündür. Yüce Allah dedi ki: Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl gibidir.”(Suyuti)Üstad Bediüzaman Dünya’nın ömrünün 7000 sene oluşunu şu şekilde anlatır:“Rivâyet-i meşhure ile zaman-ı Adem'den kıyamete kadar eyyam-ı şeriye (şer’i gün çeşitleri) ile tabir edilen 7000…
Şu halde nev’-i insanın ömrü yedi bin sene eyyam-ı ma'lume-i arzıye (dünyanın malum günleri) ile olsa, Küre-i arzın (dünyanın) hayata menşe' (kaynak) olduğu zamandan harabına (yıkılışına) kadar eyyam-ı şemsiye (güneş günleriyle) ile iki yüz bin seneden geçer ve şemsüşşümüse (en büyük yıldıza) tabi ve âlem-i bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü şemsüşşümüsün işarat-ı Kur'âniye ile her günü elli bin senelik olmasına binaen yedi bin sene o eyyam ile yüz yirmi altı milyar sene yaşarlar (kainatın ömrü)." (Osmanlıca Mektubat Fihrist Kısmı ve Rumuzat-ı Semaniye Risalesi)
İmam Şarani Hazretleri de yine Kur’an ayetlerinin sayısı olan 6666 adedine dayanarak, fakat farklı bir yoldan giderek Bediüzzaman Hazretleri’nin verdiği rakama yakın olarak hesaplamıştır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar