Soru

Âyât-ı Tekvîniye

Ayat-ı tekviniye nedir? Misalle izah edebilir misiniz?

Tarih: 4.05.2009 00:00:00
Okunma: 7359

Cevap


Tekvin var etmek, yaratmak demektir. Âyât ise âyetler demektir. Dolayısıyla bu tabirin manası, “yaradılış âyetleri” demek olur.

Âyet ise, açık delil demektir. Bu açıdan ele aldığımızda âyât-ı tekvîniyeyi, “Allah’ın varlık ve birliğine delil olan yaratılmış eserler” olarak tarif edebiliriz.

Allahu Teâlâ’nın kudret eserlerine âyet denilmesinde, Kur’an âyetleriyle yapılan bir teşbih söz konusudur. Yani, Kur’an âyetleri, nasıl mucizelikleriyle Allah’ın kelâmına ait sözler olduklarını açıkça gösteriyorsa; yaratılmış âyetler de Allah’ın kudretinin eserleri olduklarını açıkça gösterirler.

Üstad Bediüzzaman, bu benzetmeyi gösteren bir cümlesinde âyât-ı tekvîniyeyi şöyle kullanır:

“Şu kâinat denilen kudretin Kur'an-ı kebirinin (büyük Kur’an’ının) âyâtı (âyetleri) dahi şu hükm-ü Kur'anîyi (her şeyin önceden yazılı olduğunu), nizam (düzen) ve mizan (ölçü) ve intizam ve tasvir (biçim verme) ve tezyin (süsleme) ve imtiyaz (ayırdetme) gibi âyât-ı tekviniyesiyle (yaradılış ayetleriyle) tasdik ediyor.” (26. Söz)

Bu paragrafta tekvînî ayetlere misaller de geçiyor. Kâinatta yaratılan düzen, denge, güzel süslü biçimler her birisi onları Allah’ın yarattığını gösteren âyetlerdir. Yaratılmış her şey bir âyettir. Harika yaratılışlarıyla, sonsuz ilim ve kudret sahibi bir zatın eserleri olduklarını isbat ederler.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar