Soru

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî (ks) ve Mecmuatü'l-Ahzab

Mecmuatü'l-Ahzab nedir? Ehl-i sünnetçe muteber midir?

Tarih: 16.03.2010 00:00:00
Okunma: 13442

Cevap

Mecmuatü’l Ahzab, Osmanlı’nın en büyük âlim ve evliyalarından olan 1813-93 yılları arasında yaşamış Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin derlediği üç cildlik bir dua, zikir ve evrad kitabıdır.

Mecmuatü’l Ahzab’ın içine aldığı zikir ve dualar, bizzat kendine ait olmayıp İslam âleminde meşhur olan Hz. Ali, Şeyh Abdulkâdir-i Geylanî, İmam Şazelî, Şah-ı Nakşibend, Muhyiddin-i Arabî gibi zahirî ve batınî ilimlerde büyük mertebelere ulaşmış en yüksek şahsiyetlere aittir.

Gümüşhanevî Hazretleri, asrının müceddidi olarak bilinen büyük İslam âlimi ve Nakşi Tarikatinin İmam-ı Rabbanî’den sonra gelen üçüncü büyük temsilcisi olan Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri tarafından, halifesi Ahmed bin Süleyman el-Evradî vasıtasıyla irşad olunmuştur. Mevlana Halid Hazretleri’nin bu halifesini, İstanbul’a sırf Gümüşhanevî Hazretleri’ni irşad etmek üzere göndermiş olması, onun ne kadar yüksek manevî bir makamı olduğunu göstermek için yeterlidir.

Bu halifesini İstanbul’a yollarken şöyle dediği rivayet olunur:

"Ey dost! Parıltısı ile Kuzey Afrika, Buhara, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Uzakdoğunun aydınlanacağı zat için İstanbul"a git, onu ara bul. O henüz açılmamış bir velayet goncasıdır. Her ne kadar İstanbul"a senden evvel pek çok halife gönderilmiş ise de, onun nasibi ezelde sana tevdi ve tensip edilmiştir. Onun irşadı ile meşgul ol. Zira o, bizden sonra sahib- i zaman ve rehber-i tarikat olacaktır."

Ahmed Ziyaeddin Hazretleri, çocukluğundan sonraki ömrünü İstanbul’da, ilme ve tasavvufa hizmetle geçirmiştir. Telif ettiği elli iki eserin en meşhuru, “Râmûz el-Ehadis” isimli hadis derlemesidir. Bu kitabı hakkında, “Bu hadis kitabımı okursanız kısa zamanda muhakkik bir âlim olursunuz!” dediği rivayet olunmaktadır.

Hayatında çok mühim nokta da, meşhur 93 Harbi’nde talebeleriyle harbe iştirak ederek Batum cephesinde Ruslara karşı cihad etmesidir. Bu ibretlik haliyle, hayatını ilme adamış bir İslam âliminin, gerektiğinde vatan savunması için her şeyi bırakarak cepheye koşabileceğini gösteren güzel bir numune-i imtisal olmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri, Gümüşhanevî Hazretleri’nin Mecmuatü’l Ahzab isimli bu dua mecmuasından çok istifade etmiştir. Bu istifadesi dolayısıyla kendilerini manevi üstadlarından sayar ve şöyle der:

Has (en seçkin) üstadlarımın dairesinde Gümüşhane'li ve Mecmuatü'l-Ahzab sahibi Hazret-i Ahmed Ziyaeddin Kuddise sırruhu…” (13. Şua)

“Ahmed Ziyaeddin'in hizblerinin (Mecmuatü'l-Ahzab'ın) neşri gibi çok büyük bir hizmet-i kudsiye…” (13. Şua)

Rabbimiz bizlere, yevm-i mahşerde, böyle Allah dostlarıyla birlikte haşr olmayı nasib eylesin, Amin…


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar