Soru

29. Söz

29. Söz'ü hülasa olarak özetlermisiniz.

Tarih: 5.03.2009 00:00:00
Okunma: 10083

Cevap

Değerli kardeşimiz! 29. Söz uzun ve ilmî bir risaledir. İstediğiniz gibi bir hülasa olmasa da fihristini yayınlıyoruz. Dikkatle mütalaa ederseniz faydalı olacağına inanıyoruz.

 

YİRMİDOKUZUNCU SÖZ

Melaike, beka-i ruh ve haşre dairdir…176

Mukaddime: Hakikat ve hikmetin melaikenin varlığını iktiza etmesi….178

Birinci Maksad: Melaikenin varlığını isbat eden dört esas….179
   Birinci Esas: Hayat ve şuurun melaikenin vücudlarını iktiza etmesi…179
   İkinci Esas: Melaikenin vücuduna bütün ehl-i akıl ve ehl-i naklin ittifak etmesi….184
   Üçüncü Esas: Melaikelerle insanların hadsiz görüşme hadiselerinin melaikenin vücuduna delaleti…185
   Dördüncü Esas: Melaikenin kısımları ve vazifeleri….187


İkinci Maksad: Kıyameti ve ahret hayatını isbat eden bir mukaddime ile dört esas….190
   Mukaddime: Bir saray veya şehrin tahrib ve de tamir edileceği davasına terettüb eden altı sual….190

   Birinci Esas: Ölümden sonra ruhun baki kalacağına dair bir mukaddime ve dört menba ….190
      Mukaddime: Ebedi bir cemalin, âyinedâr müştakının da ebediyetini istemesi….191
      Birinci Menba: Herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruh-ı bakiyi anlayacağı….191
      İkinci Menba: Mükerreren vuku bulan alem-i ervahdaki ruhlarla görüşme vakaları….192
      Üçüncü Menba: Teğayyüre maruz olan nevlerdeki bekanın ruhun bekasına delaleti….193
      Dördüncü Menba: Kanun ve ruh arasındaki münasebetin bekaya delaleti….193
 
  İkinci Esas: Saadet-i ebediyeye muktezi mevcud olduğunu gösteren on medar….194
      Birinci Medar: Kainatın umumunda görünen nizam-ı ekmel….194
      İkinci Medar: Hilkat-ı kainatta görünen hikmet-i tâmme ….194
      Üçüncü Medar:Hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyyet…194
      Dördüncü Medar: Pek çok haşir ve kıyamet numunelerinin kıyamet-i kübraya işareti…195
      Beşinci Medar: Beşerin ruhunda münderic hadsiz istidadların saadet-i ebediyeye işareti…196
      Altıncı medar: Sani-i zül-celalin rahmetinin saadet-i ebediyeyi göstermesi…..197
      Yedinci medar: Şu kainatta görünen mehasin, kemalat ve incizabların işareti …197
      Sekizinci Medar: Vicdanın saadet-i ebediyeye işareti ….197
      Dokuzuncu Medar: Muhammed-i Arabî asm.ın ihbarı….198
      Onuncu Medar: Kur’an’ın haber ve delilleri; ve numune olarak iki ayetin delaleti….198
 
 Üçüncü Esas: Haşri yapacak  Zat-ı Zülcelalin buna nihayet derecede muktedir olduğunun isbatı….201
      Birinci Mesele: Kudret-i İlahiye’nin zâtî oluşu ….202
      İkinci Mesele: Kudretin eşyanın melekût cihetine taalluk etmesi….203
      Üçüncü Mesele: Kudretin eşyaya nisbetinin kanunî oluşu …..203
  
Dördüncü Esas: Şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyetine dair dört mesele….206
      Birinci Mesele: Şu kâinatın ölmesinin mümkün oluşu…..206
      İnce Remizli Bir Mesele: Dünya’nın ahiret hesabına şeffaflaşması….206
      İkinci Mesele: Mevt-i dünyanın vuku bulması….207
      Üçüncü Mesele: Ölecek alemin dirilmesinin mümkün oluşu…..208
      Remizli bir nükte: Şu kainat içinde her tarafa uzanan iki unsur….208
      Dördüncü Mesele: Alemin dirilmesinin vaki olacağı….210
 
 Tasdiknâme: Bu risalenin hakkaniyetini tasdik eden harika elif tevafukunu beyan eder…212

Not: Sayfa numaraları, Hüsrev Efendi hattı Osmanlıca Nüshaya göredir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar