Soru

Kadınlar Cennette Allah'ı Görecekler mi?

Ahirette Cenab-ı Hakk'ı herkes görecek mi? Belli günleri mi olacak? Bir de erkekler Allah'ı görmeye gidecek kadınlar da eşleri geldiğinde Cenab-ı Hak'tan onlara yansımış olan güzelliği görüp mest olacaklar, kadınlar Allah'ı görmeye gitmeyecekler diye bir şey duymuştum, bu doğru mudur? Bizim zaten bu dünya da Cenab-ı Hakkı razı etme çabamız onun cemalini görmek için değil mi? Dualarda da rızanı, cennetül firdevsini ve cemalini taleb ediyoruz diyoruz. Eğer böyle bir şey varsa bu duayı etmemizin bir manası kalmamış olur diye düşünüyorum. Bunları izah edebilir misiniz?

Tarih: 7.05.2023 13:14:31
Okunma: 283

Cevap

Âhirette Rü’yetullah

Allah Teâlâ âhirette müminler tarafından görülecek, fakat kâfirler bundan mahrum kalacaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “O gün Rablerine bakan parlak yüzler vardır” meâlindeki âyette geçen “ilâ rabbihâ nâzırah” ifadesi (el-Kıyâme 75/22-23) bunun açık delilidir. Çünkü burada “ilâ” edatıyla kullanılan “nazara” fiili Hz. Mûsâ’nın Allah’ı görme talebini dile getiren âyette (el-A‘râf 7/143) “enzur ileyk” şeklinde geçmekte ve “baş gözünün bakması” anlamına gelmektedir.

Gözlerin Allah’ı idrak edemediğini bildiren âyet ise (el-En‘âm 6/103) gözlerin Allah’ı dünyada göremeyeceği veya O’nun zâtını kuşatamayacağı mânası taşır (Taberî, XII, 13-18). Ayrıca rü’yetullah, Kuran’da görmeyi dolaylı şekilde ifade eden ve “yüz yüze karşılaşma” mânasına gelen “likā” kelimesi ve bu kökten türeyen fiillerle de anlatılmıştır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “liḳāʾ” md.).

Bu âyetler âhirette müminlerin Allah’ı çıplak gözle göreceğine işaret etmektedir. Buna karşılık kâfirlerin âhirette kör (Allah’ı görme özelliğinden yoksun) olarak haşredilecekleri ve bu sebeple Allah’ı göremeyeceklerine dair âyetler mevcuttur (Tâhâ 20/124; el-Mutaffifîn 83/15). Rü’yetle ilgili hadislerin bir kısmına yukarıda temas edilmiştir. İbn Kayyim el-Cevziyye, büyük çoğunluğu sahâbî olan yirmi altı râvi yoluyla Resûlullah’a ulaşan rü’yet hadislerini sıralamış (Ḥâdi’l-ervâḥ, s. 416-459), ardından ashap, tâbiîn ve önde gelen âlimlerin olumlu görüşlerini zikretmiştir.” (TDV İslâm Ansiklopedisi, 35/311-314)

Bütün bu ayet ve hadislerdeki ifadelerin umumiliği bütün müminlerin Cennette Allahu Teala'nın nihayetsiz güzelliğini göreceklerini açıkça gösterir. Osmanlı alimlerinden Kadızade Ahmed Efendi Birgivî şerhinde İslam âlimlerinden bazılarının "kadınlar da erkekler gibi görürler" dediğini rivayet etmektedir. (İmam Birgivinin Vasiyetnamesi Kadızade şerhi, Bedir yayınları, s, 81)

Ayrıca lütfen bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/kadinlar-icin-ruyetullah

https://risale.online/soru-cevap/cennette-allahi-gormek


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar