Soru

Cennette Allah'ı Görmek

"Erkân-ı imaniyenin hakaikini gözle görüp, melâikeyi, Cenneti, âhireti, hattâ Zât-ı Zülcelâli gözle müşahede etmek, kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir..." (Sözler)

Cenab-ı Hak cismani değildir, onu göz ile görmek ne demektir?

Tarih: 7.12.2016 15:34:54
Okunma: 2375

Cevap

Allah'ı bu dünya gözü ile görememenin, buranın imtihan dünyası olması, bu dünyaya ait hislerimizin kapasitesinin yeterli olmaması gibi sebepleri vardır. 

Peygamberimiz(sav), dört yaşında ve miraca çıkarken Cebrail(as), vasıtasıyla tabiri caizse iki ayrı manevi ameliyat geçirmiştir. Sonra  o manevi alemleri ve Allah'ı görmüştür.

Bunun gibi Allah, cennette kendisini kullarına göstermek isterse, kulları O'nu göreceklerdir. Bu Allah'a kolaydır. Bunun için Allah'ın cismani olması gerekmez.

 

Rüyetullah meselesi şu şekilde izah edilmiştir:

Kıyamet Suresi 22-23. ayetlerde şöyle buyruluyor: "O gün, öyle yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Rablerine bakarlar."

Taberî Tefsiri'nde bu ayetin izahında şu bilgilere yer verilmiştir:

Allah Tealanın, kıyamet gününde görüleceği hususunda sahabiler, tabiinler ve selef-i salihîn ittifak etmişlerdir.

Allah Tealanın görüleceği hususunda Ebu Said el-Hudri'den, Ebu Hureyre'den, Cabir b. Abdullah'tan, Ebu Musa el-Eş'ari'den, Buhari ve Müslim'de, Süheyb-i Rumi'den, Cabir b. Abdullah'tan Sahih-i Müslim'de, Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'tan, Tirmizi ve Ahmed b. Hanbel'in müsnedinde hadisler rivayet edilmiş ve kıyamette Allah tealanın görüleceği, mütevatir hadislerle sabit olmuştur.

Ebu Hureyre (r.a.) diyor ki:

"Bir kısım insanlar: "Ey Allanın Resulü, biz kıyamet gününde rabbimizi görecek miyiz?" dediler. ResuluIIah da "Siz, ayın on dördünde ve altında bulut­ların bulunmadığı bir anda ayın görülmesini tartışır mısınız?" buyurdu. Onlar, "Hayır, Ey Allahın Resulü," dediler. ResuluIIah: "Altında bulutların bulunmadı­ğı bir anda güneşin görülmesi hususunu tartışır mısınız?" buyurdu. "Hayır" de­diler. ResuluIIah: "İşte siz, rabbinizi böylece göreceksiniz." Buyurdu. (Buhari, K. Ezan, bab: 129, K. Rikak, bab: 52/ Müslim, K.el-İman ,bab: 299, Hadis no: 182)

Ebu Said el-Hudri diyor ki:

"Resulullah sağ iken bir kısım insanlar ona: "Ey Allahın Resulü, biz kıya­met gününde rabbimizi görecek miyiz?" dediler. ResuluIIah: "Evet (göreceksi­niz) Siz öğle vaktinde, gökte bulutların olmadığı aydınlık bir anda, güneşin gö­rülmesinde sıkıntı çeker, birbirinizle tartışır mısınız?" buyurdu. Onlar: "Hayır." dediler. ResuluIIah: "Sizler, ayın on dördünde, gökte bulutların bulunmadığı ay­dınlık bir anda ayı görmekte sıkıntı çeker, birbirinizle tartışır mısınız?" buyurdu. Onlar: "Hayır." dediler. ResuluIIah: "Sizler kıyamet günüde, Aziz ve CelİI olan Allahı görmekte ancak bu haldeki güneş ve ayı görmekteki sıkıntı ve tartışma­nız kadar bir sıkıntı çekecek ve tartışmada bulunacaksınız. buyurdu." (Buhari, K. Tefsir el-Kur'an, Sure: 4, bab: 8 / Müslim, K. el-İmam, bab: 302,1 Hadis no: 183)

Cerir b. Abdullah diyor ki:

"Biz Resulullahın yanında oturuyorduk. O ayın ondördünde aya baktı ve şöyle buyurdu: "Şüphesiz ki sizler, bu ayı gördüğünüz gibi rabbinizi göreceksi­niz ve onu gönnekte, kalabalıktan dolayı sıkıntı çekmeyeceksiniz."[31] 

Bütün bu ayet ve hadislerdeki ifadelerin umumiliği bütün müminlerin Cennette Allahu Teala'nın nihayetsiz güzelliğini göreceklerini açıkça gösterir. Osmanlı alimlerinden Kadızade Ahmed Efendi Birgivî şerhinde İslam âlimlerinden bazılarının "kadınlar da erkekler gibi görürler" dediğini rivayet etmektedir. (İmam Birgivinin Vasiyetnamesi Kadızade şerhi, Bedir yayınları, s, 81)


Yorum Yap

Yorumlar