Soru

Şapkayı Moda Olarak Takma

Merhaba ben 5 vakit namazında ve günlük ibadet yapmaya çalışan bir kişiyim ve bazen moda olarak veya güneşten korunmak için şapka takıyorum. Şapka giydim diye küfre düşer miyim?

Tarih: 16.03.2021 12:59:02
Okunma: 2674

Cevap

Öncelikle iman ve küfür gibi sıfatlar kalbe ait sıfatlardır. Bu sıfatlar doğrudan Allah ile kul arasındaki bir bağı ifade eder. Böyle olmakla beraber İslam dininin gerek bireysel ve gerekse toplumsal kuralları zahire göre hükmünü icra eder. Her ne kadar kişinin amelleri ile iman-küfür ayrımına gidilmese de kişinin tutum ve davranışlarından iman ve itikadi sonuçlar değerlendirilebilir. Yani bir fert imanın zıddına olarak bir söz söylese bir eylem gerçekleştirse kişinin bu durumundan hareketle bir karar verilir. Gerçekten kendi iç aleminde kasten bu küfrü işlememiş de olsa hukuki olarak zahiri olan davranışlarına istinaden sonuca gidilir. Bunun tam tersi de mümkündür. İçinde gerçek bir küfür dışında ise İslamiyet alametleri görünebilir. Bu durumda da bakış açısı aynıdır. Yani iman ve küfür kişi ile Allah arasında var olan durumdur. Böyle durumlarda -icap ederse- hüküm çıkaranlar “şeriat zahire hükmeder” kaidesince mesul tutulmazlar.

Gerek Hadis-i Şerifler gerekse ulemanın icma’ ile verdiği hükümlere baktığımız zaman şapka ve zünnar gibi giysi ve takılar esası itibariyle kulluğa mani olmak için ortaya çıkarılmıştır. Başa takılan şapka secdeye mâni’ olmak için, bele takılan zünnar ise rükuya mani olak içindir. Mademki özü itibariyle bunlar insanın kulluğunu engellemek, Cenab- ı Hakka yönelmeyi ortadan kaldırmaya yönelik ise elbette küfür alametidir. İşte bu sebeplerden selef-i salihin dediğimiz geçmiş büyük zatlar bunları takanların kalbine bakma imkân ve ihtimali olmadığından bu fiilleri işleyenlerin kafir olduğuna hükmetmişlerdir. Hatta çok ilginçtir ki; şapka, önündeki serpuş dediğimiz çıkıntıdan dolayı “Ben Allah’ın önünde secde etmem, ettirmem” zünnar da kalınlığından dolayı “beni takanı rüku’ ettirmem” manasını içerdiğinden şaka bile olsa başına ve beline takan kafir olur demişlerdir.

Bediüzzaman Hazretlerinin şapka hakkındaki şu ifadeleri çok manidar olarak tarihe geçmiştir:

“'Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşaAllah Müslüman edecek.”[1] buyurmasıyla milletin içindeki kuvvetli iman hakikatinin her türlü engeli kaldıracağına dair bir açıklama olmuştur.

Suallerinize cevap olarak; güneşten korunmak ve sağlığını muhafaza etmek amaçlı dahi olsa başka bir çaresini bularak şapka kullanmamak esas olmalıdır.  Ancak gerçekten başka bir çaresi yoksa ve ölüm-kalım meselesi gibi ciddi bir durum varsa sağlığını muhafaza etmek için bütün bu mahsurları ile kerhen caiz olur. Çünkü İslamiyet, zaruret hasıl oldukça haramların helal olabileceği hükmünü vermiştir.

Diğer sualiniz olan moda tarzında takmak her ne kadar imansızlık alameti olmasa da gayr-ı Müslimleri yani ecnebileri çağrışım yaptığından ciddi olarak uzak durmak gerekir.  Peygamberimiz (asm) “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.”[2]  buyurmuştur. Unutmamak gerekir ki; gayr-i Müslimlere benzeme ve onların hayat tarzlarını adeta özenerek taklit etmek iman ve itikadı tehlikeye atan durumlardandır. Bu taklit hastalığı zamanla insana normal gelmeye başlar. Bir zaman sonra insan, terkine imkân bulamayacak dereceye gelir. Bir Müslümana yakışan elbette dinimizin hakikatleri ile amel etmektir. Gayr-i Müslimlerin batıl davranışlarıyla amel etmek zaten yasaklanmıştır.

 

Ayrıca bakınız

https://risale.online/soru-cevap/sapkaya-cevazhttps://risale.online/soru-cevap/sapkaya-cevaz

  

[1] Şualar, On Dördüncü Şua

[2] Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031


Yorum Yap

Yorumlar