Soru

Müceddid

Müceddid kime denir? Asrımızın müceddidi kimdir?

Tarih: 27.06.2009 00:00:00
Okunma: 3874

Cevap

Müceddid yenileyici demektir. Müceddidler, her asırda Allah tarafından gönderileceği hadiste bildirilen büyük İslam âlimleridir. Bu zatlar İslamın o asırdaki problemlerini ilmi açıdan çözmek ve manevî hayatı yeniden canlandırmak için çalışırlar.

Tarihte yaşamış büyük İslam âlimlerinden, Ömer İbn-i Abdulaziz, İmam Gazali, Celaleddin Suyutî, İmam-ı Rabbanî, Mevlana Halid-i Bağdadî gibi zatlar müceddid olarak bulundukları asırları aydınlatmış, o asrın manevî dertlerine deva olmuşlardır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin müceddid olduğu da bütün İslam dünyasında, İslam alimlerince yaygın bir şeklide kabul görmüş bir hakikattir. Bediüzzaman ise, bu zamanın cemaat zamanı olduğunu, şahs-ı manevî zamanı olduğunu söyleyerek, kendisinden ziyade yazdığı eserlerin ve Nur Talebeleri'nin şahs-ı manevisinin müceddidlik vazifesi yaptığını ifade etmiştir. Şöyle der:

"Bu zamanda hem îman ve din, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat, hem hukuk-u âmme ve siyaset-i İslâmiye için gayet ehemmiyetli bir müceddid ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-ı îmaniyeyi muhafaza noktasındaki tecdid (müceddidlik), en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve siyasiye daireleri, ona nisbeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor.

Rivayet-i Hadîsiyede tecdid-i din hakkındaki ziyade ehemmiyet ise, îmanî hakaikdeki tecdid îtibariyledir. hadsiz şükür olsun ki, bu asırda Risalet-ün-Nurun hakikî şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi hakaik-ı îmaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmıştır. Yirmi senedenberi o vazife-i kudsiyede te'sirli ve fâtihane neşriyatiyle gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve dalâlet hücumuna karşı tam mukabele edip yüz binler ehl-i îmanın îmanlarını kurtardığını kırk bin adam şehadet eder.

Amma benim gibi âciz ve zaif bir bîçârenin böyle binler derece haddimden fazla bir yükü yüklenmek tarzında bîçâre şahsımı medar-ı nazar etmemeli" (Sikke-i Tasdik)

Ebu Davud ve Hakim'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm) her asırda müceddid geleceğini şöyle müjdelemiştir:

"Muhakkak ki Allah, her yüz sene başında bu ümmet için dinlerini yenileyecek bir müceddid gönderir."

Sualinizin cevabının devamı için lütfen buraya bakınız.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar