Soru

Son Müceddid

Yeni bir müceddid daha olacak mı?

Tarih: 13.02.2009 00:00:00
Okunma: 13525

Cevap

Üstad Bediüzzaman’ın beyanlarına istinaden Nur Talebeleri, Hazret-i Üstadın müceddid olduğuna inanırlar. Hayatı ve eserleri de bunu ispat eder mahiyettedir.

Fakat Hz. Üstad kendisinden ziyade Risale-i Nur’u müceddid olarak takdim eder. Bunu yaparken kendisinin fânî bir şahıs olduğunu ve Risale-i Nur’un bâki bir eser olduğunu vurgular. Bu mevzuda şöyle der:

“Her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acib ve komitecilik ve şahs-ı manevî-i dalaletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı manevî müceddid olmak lâzım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da hârika olsa, şahs-ı manevîye karşı mağlub olmak kabildir. Risale-i Nur'un o cihette bir nevi müceddid olması kaviyyen muhtemel (kuvvetli ihtimal) olduğundan o sıfatlar, hâşâ benim haddim değil; belki mükerrer yazdığım gibi, benim hayatım Risale-i Nur'a bir nevi çekirdek olabilir. Kur'anın feyziyle Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur'un meyvedar, kıymetdar bir ağaç hükmüne icad-ı İlahî ile geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm gittim. Bütün kıymet Kur'an-ı Hakîm'in manası ve hakikatlı tefsiri olan Risale-i Nur'a aittir.” (Emirdağ Lâhikası)

Ayrıca Risale-i Nur’un vazifesinin devam ettiği hakkında; “Evet dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hall ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden ve Mi'rac ve haşr-i cismanî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlarını en mütemerrid ve en muannid feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi isbat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette Küre-i Arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-ı Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.” der.

Yâni Risale-i Nur’un sadece bu asır için yazılmadığı ve gelen istikbali de nurlandıracağını söyler. Risale-i Nur’un imana yaptığı kuvvetli hizmet ve imansızlık ve dünya perestliğin halen devamı bu hükmü desteklemektedir.

Ayrıca çok alametlerinin ortaya çıkmış olması sebebiyle âhirzamanda yaşıyor olduğumuz anlaşılmaktadır. Demek ki, çok uzak olmayan bir istikbalde ve Risale-i Nur’un hizmet devresinin arkasından kıyametin kopması ihtimal dahilindedir.

Bu mevzuda Üstad şöyle der: “Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nuru bir programı olarak neşir ve tatbik edecek.”

Netice olarak; bundan sonra bir müceddid de gelse, yapacağı hizmet Risale-i Nur’la imana ve İslâm’a hizmet etmek olacaktır inşaallah. Her şeyin hakikatini ancak Allah hakkıyla bilir. Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler! O'ndan gelen herşeye razıyız.


Ek Soru

Risalede, “Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek.” diyor. Sonra gelecek zat derken Mehdi (as)'ı mı kasdediyor?

Tarih: 12.09.2009 00:00:00

Ek Cevap

Evet, bu cümlenin geçtiği paragrafın tamamına bakıldığında öyle olduğu anlaşılıyor. Fakat Bediüzzaman Hazretlerinin Mehdi hakkındaki hadislerin birden çok şahıslara işaret ettiğini söylediğini de dikkate almak gerekiyor. Onların içinden birinin Mehdi-i Azam, yani en büyük Mehdi olacağı muhakkak ise de onun kim olduğunu en iyi Allah bilir.


Ek Soru

Üstad Bediüzzaman'ın müceddid olduğunun delilleri nelerdir?

Tarih: 2.09.2009 00:00:00

Ek Cevap

Müceddidlik meselesi, delillerle isbat edilen değil, vicdani kanaatle bilinen bir meseledir. Her bir mesele için kuvvetli delil aranmayacağını Üstad da Risale-i Nur'da bahseder.

Bu meselenin isbatı için tarih ve icazet yeterli olmaz. Öncelikli olarak  müceddidliğin manasının ve tarihteki müceddidlerin iyice anlaşılmış olması gerekir.

Aslında bu konudaki en büyük delil, Üstad Hz.nin yazdığı Risale-i Nur Külliyatıdır. Risale-i Nur'un imana hizmette büyük bir yenilik yaptığı ortadadır. Fakat bu, ancak Risale-i Nur'lar ve Üstad'ın hayatı iyice incelendikten sonra tam olarak anlaşılabilir.

Diğer önemli olabilecek bir işaret ise, İslam dünyasından pek çok alimlerin Risaleleri ve Üstadı inceledikten sonra, Üstadın müceddidliğinde ittifak etmeleridir. Üstadın muasırlarından, başka hiç bir alim üzerinde bu derece bir ittifak olmamıştır.

Üstad Hazretleri de Risale-i Nur'un müceddidlik vazifesi yaptığını bir kaç yerde vurgular.

Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında az çok bir bilgisi olan herkese bu konuda fayda verebilecek bir şey de önceki asrın müceddidi olarak bilinen Nakşî büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadî (ks) hazretleri ile Üstad Hazretlerinin hayatında yüz sene arayla olan ilginç tevafuklardır. Mesela,

  • Hz. Mevlana Halid'in doğumu: 1193 
  • Üstad'ın doğumu:                         1293 (1877)
  • Hz. Mevlana Halid'in Hindistan'ın başkentine gitmesi:  1224
  • Üstad'ın Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a gidişi:               1324 (1908) 
  • Hz. Mevlana Halid'in Bağdad'a dönmesi:1238   
  • Üstad'ın memleketine dönmesi:                1338 (1922)

Bu yüz senelik farklar şu hadis-i şerifin ışığında değerlendirildiğinde daha bir önem kazanmaktadır:

"Muhakkak ki Allah, her yüz sene başında bu ümmet için dinlerini yenileyecek birini (müceddid) gönderir" (Hâkim ve Taberânî)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Bir önceki asrın müceddidi Hz. Mevlana Halid'in kendi cübbesini Said-i Nursi hz.lerine yolladığı doğru mudur? Evet doğrudur: "yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlâna Zülcenaheyn Hâlid Ziyaeddin kendi cübbesini, o cübbeye sarılan bir sarık ile pek garib bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk'a yüzbinler şükrediyorum. (Haşiye): Bu mübarek emaneti, Risale-i Nur talebelerinden ve âhiret hemşirelerimizden Âsiye namında bir muhterem hanımın eliyle aldım." (Said Nursi, Kastamonu Lahikası)
Gönderen: KUTALP ÖZTÜRK
Tarih: 10.08.2010 15:46:18
Allah razı olsun... Bediüzzaman bu asrın müceddidi olduğunu kendisi Lemaatteki, "Rüyada bir hitabe" yazısında söylüyor. Her asrın temsilcilerinin toplandığı bir meclise davet ediliyor ve o meclise bu asrın meb'usu olarak katılıp bu asırla ilgili soruları cevaplıyor ve bu rüyayı anlattığı manzumesini, rüyadaki meclisi kasd ederek, "Orada asrın vekili, burada Said-i Kürdi" diye bitiriyor.
Gönderen: BAHATTİN DOĞAN
Tarih: 8.05.2011 19:06:23
Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi-i Al-i Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak: Birincisi : Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazret-i Mehdinin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafet-i Muhammediye (a.s.m.) cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak.
Gönderen: YAŞAR GÜRT
Tarih: 23.01.2012 20:09:41
1- Sultanlar dâimâ halkın, cemâatin, ordunun sonunda çıkarlar. 2- Nev‘-i beşerde tekemmül vardır. Bu tekemmül kanunu, ikinci mürebbînin ve ikinci mükem­milin, evvelki mürebbîlerden daha ekmel olmasını iktizâ eder. 3- Alelekser, halefin mahâreti, selefinden daha ziyâdedir. İşaratül-İcaz-46
Gönderen: YAŞAR GÜRT
Tarih: 18.05.2019 04:24:35