Soru

Boşama

İki talak arası boşama kaç aydır?

Tarih: 24.10.2020 19:34:48
Okunma: 840

Cevap

Kısa cevap: Üç talak ile boşama esnasında herhangi bir süre ve dönem yoktur. Kişi şer’an kendisine verilen üç boşama hakkını bir seferde araya herhangi bir süre koymadan kullanabilir ve eşini boşamış olur. Fakat sünnete uymadığı için günaha girer. Fakat fiili hukuken geçerli sayılır.

Uzun cevap:  Kişi ehl-i sünnet ve-l cemaate göre tek bir boşama ile yani üç talak vererek geri dönüşü olmayan bir şekilde eşini boşayabilir. Burada herhangi bir süre bekleme şartı yoktur. Artık koca, tek seferde üç talak ile boşadığı hanımına cumhur ulemaya göre geri dönemez. İçlerinde Hanefi ve Şafiilerin de bulunduğu fukaha çoğunluğuna göre aynı anda tek seferde verilen “üç boşama”, “üç talak” olarak geçerli olup, bu takdirde koca, eşini tamamen boşamış olur (Şafii, el-Ümm, VI, 473; Sahnun, el-Müdevvene, II, 3; Kuduri, el-Muhtasar, III, 37-38; İbn Rüşd, Bidaye, II, 61) (DİB)Tabi bu tarz üç talakla eşi boşamak şer’an geçerli ise de sünnete uygun bir boşama şekli değildir.

Sünnete uygun boşamada ise, kadının temizlik durumunda ve cinsi temas olmadan yapılan ilk boşamadan sonra “iddet veya temzilik” dönemi sayılmalı, iddetin veya temizliğin bitiminde ikinci boşama yapılmalı, ikinci iddet veya temzilik süresinden sonra da üçüncü boşama ile evlilik sona erdirilmelidir.

Kadını “hayız günlerinde” veya “temizlik halinde” cinsi temastan sonra yahut temizlik halinde birden fazla boşamak sünnete aykırı olduğundan bid'î talâk (talâk-ı bid') adını alır. Bu çeşit boşama dinen haram kılındığı için, bu yola başvuran koca günahkâr olur; buna rağmen boşama geçerlidir, hukukî sonuçlarını doğurur.

Hanefi, Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre bid'î talâkla boşama muteberdir. Ancak, bu yola başvuran kimse İslâm'ın koyduğu kurallara uymadığı için günaha girer.

Sünnî talâk (talâk-ı sünni), Kur'ân ve sünnetin talimatına uygun olan boşama biçimidir. Bu talâk biçiminin üç temel şartı vardır. Bunlar eşin hayız halinde bulunmaması, hayızdan temizlendikten sonra cinsî temasın olmaması ve boşanmanın yalnız bir talakla yapılmasıdır. İmam Mâlik, Evzaî, Sevrî ve bir görüşünde İmam Şafiî'ye göre bir temizlik içinde üç defa ve birbirini izleyen üç temizlik içinde üç kere boşamak sünnete aykırı ve bid'attır. Hanefi hukukçular ise bir temizlik süresinde üç defa boşamayı bid'at kabul etmekle birlikte, üç temizlik içinde üç kere boşamayı bid'at değil sünni boşama sayarlar.

İDDET SÜRELERİ

Bu boşamadan sonra koca istediği kişi ile evlenebilir. Fakat boşanan kadın hamile ise çocuk doğuncaya kadar, hamile değilse, âdet gören kadın üç hayız süresi iddet bekler. “Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hâli (hayız veya temizlik müddeti) beklerler.” (Bakara, 2/228)

Herhangi bir sebeple âdet görmeyenler ise, üç ay süreyle iddet beklerler. “Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır.” (Talâk, 65/4)

Evlilik erkeğin ölümü ile sona ermiş ve kadın da hamile değilse, iddet süresi dört ay on gündür. “İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler.” (Bakara, 2/234) (DİB )

 


Yorum Yap

Yorumlar