Soru

Sen Olmasaydın

'Levlake levlake lema halaktül eflak' Sen olmasaydın habibim felekleri yaratmazdım. Hadis-i Şerifine şii kaynaklı deyip inkar edenler var. Risalei Nur da geçen bu hakikati nasıl izah edebiliriz?

Tarih: 20.03.2012 20:30:23
Okunma: 7043

Cevap

“SEN OLMASAYDIN KAİNATI YARATMAZDIM” HADİSİ ÜZERİNE

           Bazı kardeşlerimiz tarafından “لولاك” hadisi mevzu mudur? Mevzu değilse delili nedir? Eğer bu hadisin bir mesnedi varsa, manası nedir?” diye çoklukla soruyorlar.

           Evvela şunu kaydedelim ki, her ne kadar bu hadis (لولاك لولاك لما خلقت الافلاك) lafzıyla meşhur olmuş, bu lafızlarla senedi bulunamamış ve bu yüzden bazı alimler tarafından mevzu olmakla itham edilmişse de (Bkz: Keşfül Hafa:c.2.s.164. hadis no.2123) değişik lafızlarla aynı manaya gelen bazı hadisler de rivayet edilmiştir. Hadis alimleri, bir hadisin manası aynı olmak şartıyla, değişik lafızlarla rivayetini caiz gördükleri için, bu hadise de “Hadis bil-mana” demek yanlış olmaz.

           Hadis alimleri tarafından rivayet edilen hadislere gelince:

           Deylemi’nin İbn Abbas’dan naklettiğine göre, Allah azze ve celle (peygamber as’a): İzzetim ve celalim hakkı için, eğer sen olmasaydın cenneti yaratmazdım, eğer sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım” buyurmuştur. (Müsnedi Firdevs. C.5 sh. 227.hn 8031)

           Yine Deylemi’nin İbn Ömer’den nakline göre peygamberimiz asv şöyle buyurmuştur: “Bana Cibril geldi ve “Ya Muhammed! Sen olmasaydın cennet yaratılmazdı, sen olmasaydın cehennem yaratılmazdı” dedi”. (Keşfül hafa.c.1.s.45.hn.91)

           Taberani, Hakim, Ebu Nuaym, Beyhaki ve İbn Asakir’in Hz. Ömer (ra)den rivayet ettiklerine göre peygamberimiz asv şöyle buyurmuştur:

           Adem işlediği günahı işlediğinde başını semaya kaldırdı ve “(Allahım) Muhammed hakkı için beni bağışlamanı istiyorum” dedi. Allah ona “Muhammed kimdir?” diye vahiyle sordu. Adem “Beni yarattığın zaman başımı arşına kaldırdığımda orada “Allahdan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulüdür” "لا إله إلا الله محمد رسول الله" yazılı olduğunu gördüm. Bundan bildim ki, senin katında İsmini ismin ile beraber yazdığın bu zattan  daha şerefi yüce kimse yoktur.” Dedi. Allah ona “Ey Adem! O senin zürriyetinden gelecek peygamberlerin sonuncusudur. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım (ولولا هو ما خلقتك)” buyurdu. (Ed-Dürrül Mensur.c.1.s.142)

           Yine benzer bir rivayeti Hakim Müstedrek’inde “isnadı sahihdir” kaydıyla İbn Abbas ra’den rivayet etmiştir. (Müstedrek. C.2.s.671)

***

           Cenab-ı Hak Peygamberimize niçin böyle hitap etmiştir denilirse? Bu soruya da şöyle cevap verebiliriz:

            Bir okulda, talebeler, kitaplar, eğitim için her türlü ihtiyaçlar temin edilmiş olsa, fakat öğretmen olmazsa, bütün yapılan masraflar boşa gider. Öğretmen olmadan eğitim olmaz. Bu kainatı okul, şuur sahibi varlıkları ise öğrenci olarak kabül edelim. Peygamberimiz de bu okulun öğretmeni durumundadır. Nasıl öğretmen olmayınca, bütün eğitim faaliyetleri boşa gidiyorsa, peygamberimiz olmayınca da, bütün ilahi hikmetler boşa gidecektir. Bu yüzden peygamberimiz’e Cenab-ı Hakkın “Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım” demesi yerindedir. Teşbihte hata olmasın, bu hakikat okul yaptıran şahsın öğretmene hitaben “Sen olmasaydın ben bu okulu yaptırmazdım” demesine benzer.

           Burada şu akla gelebilir: tek peygamber bizim peygamberimiz değildir, 124 bin peygamber geldiği rivayet ediliyor. Peygamberimiz de onlardan biri olduğuna göre, -onların en üstünü olmakla beraber- niçin bu hitaba, o mazhar olmuştur?

           Bu soruya yine okul misalinden yola çıkarak cevap verelim. Bir okul düşünelim ki, bu okulda 12 bin talebe olsun. Bu okuldaki 4 bin talebeye 120 öğretmen eğitim yaptırırken, geriye kalan 8 bin talebeye bir tek öğretmenin diğer öğretmenlerden daha mükemmel bir şekilde eğitim yaptırdığını farzedelim. Okulu yaptıran zat her ne kadar o okulda 120 öğretmen olsa bile, okulun üçte ikisine tek başına mükemmel bir eğitim yaptırıp, talebe yetiştiren öğretmene “Sen olmasaydın ben bu okulu yaptırmazdım” demesi yanlış olmaz.

           Peygamberimiz asv “Cennet ehli 120 saftır. Onların 80 saffı bu ümmetten, 40 saffı ise diğer ümmetlerdendir” buyurmuştur. (Tirmizi.c.4.s.683.hn.2546) (أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم). Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, cennetin üçte ikisini peygamberimizin ümmeti dolduracaktır. Bu yönüyle o peygamberler arasında müstesna bir şahsiyettir. Muhakkak ki, bütün peygamberler ilahi hikmetleri insanlık alemine öğretmişlerdir, ama onun tebliğ ve talimi bütün peygamberlerin hizmetinden büyük ve geniş olmuştur. Bu yüzden de o “Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım” hitabına mazhar olmuştur.


Yorum Yap

Yorumlar