Soru

Baş Parmağa ve Şehadet Parmağına Yüzük Takmanın Hükmü

Şehadet parmağına ve baş parmağa yüzük takmak dinen sakıncalı mıdır? Takabilirmiyiz? Hükmü denir?

Tarih: 4.03.2024 18:32:18

Cevap

Kadınlar yüzüğü diledikleri parmaklarına takabilirken, erkeklerin yüzüğü orta ve şehadet (işaret) parmağına takması mekruhtur. Zira Hz. Peygamber (sav), erkeklerin bu parmaklara yüzük takmalarını uygun görmemiştir.[1] Bu itibarla erkeklerin işaret ve orta parmaklarına yüzük takmaları mekruh olup, kadınlar için böyle bir yasak söz konusu değildir. Kadınlar yüzüklerini diledikleri parmaklarına takabilirler.[2]

Yüzüklerin işaret veya başparmağa takılmasını yasaklayan herhangi bir delil mevcut değildir. Fakat sadece taharette kullanılan sol elin parmaklarına takılması hoş karşılanmamıştır. Konu ile ilgili olarak rivayet edilen hadislerin bazısında Peygamberimizin (sav) yüzüğü sağ eline, bazında ise sol eline taktığı bildirilmektedir. Bu yüzden Hanefî ve Şafiîlere göre yüzüğü sağ ele takmak daha faziletli iken Malikîlere göre sol ele takmak daha faziletlidir.

Yüzük sol ele takıldığı zaman taharet esnasında yani tuvalette su ile temizlik yapıldığı zaman parmaktan çıkartılır, çünkü sol elle taharet edilir.

İmam Nevevî ulemanın yüzüğü sağa veya sola takmanın cevazında müt­tefik olduklarını fakat hangisinin daha efdal olduğunda ihtilâf ettiklerine işaret ettikten sonra, İmam Malik’in sol ele takmayı müstehap, sağa tak­mayı ise mekruh gördüğünü kendi mezheplerin de (Şafiîlerde) ise sağ elin daha efdal olduğunu söyler. [3]

Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir.[4]

Yüzük konusunda gelen bir rivayet şöyledir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sağ eline gümüş bir yüzük taktı. Kaşı Habeşî idi. Kaşı avucunun içine geliyordu.” [5]

Hz. Ali (radıyallâhu anh) Efendimiz, Peygamberimizin (s.a.s), yüzüğünü sağ eline taktığını söylüyor.[6]

Cafer b. Muhammed, babasından naklen diyor ki, “Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radıyallâhu anhümâ), yüzüklerini sol ellerine takarlardı.”[7]

İbni Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yüzüğü sol eline takardı ve kaşını avucunun içine getirirdi.” Rivayetin devamında İbni Ömer’in kendisinin de böyle yaptığı söylenir. [8]

Son üç hadis, yüzüğün takılması gereken el ve parmaklar hakkında bilgi vermektedir. Bunlardan birincisinde orta parmakla onun yanındaki şehâdet parmağına yüzük takmanın yasaklandığı anlaşılmaktadır.

Müteakip rivâyetlerin bazısı yüzüğün sağ ele takılacağını belirtirken, bazısı da sol ele takılacağını ifâde etmektedir. Her iki ele de yüzük takılabileceğini ifâde eden başka sahîh rivâyetler de vardır. Ulemâ, rivâyetlerden hareketle yüzüğün her iki ele de takılabileceğine hükmetmişlerdir. Hangisinin tercih edilmesi gerektiği yani daha faziletli olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Ancak sağla ilgili rivâyetler daha fazladır. İbni Hacer, “tezeyyün yani bir süs unsuru olarak takan sağa, mühür olarak takan sola takmalıdır” dedikten sonra sağa takmanın tercih edilmesinin gereğine dikkat çeker ve devam eder:” Çünkü sol el istincada kullanıldığı için, necaset değmekten korunmuş olur.” Ona göre mühür olarak kullanılınca sağ elle soldan çıkarılması kolay olur. Ayrıca erkeklerin küçük parmağa takmaları efdaldir, zira işe mani olmaz. Kadınlar ise, parmaklarına birden fazla yüzük takabilirler.[9]


[1] Müslim, Libas, 2078; Tirmizi, Libas, 44; Nesai, Zinet, 53; Ebu Davud, Hatem, 4

[2] https://kurul.diyanet.gov.tr

[3] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Şamil Yayıncılık, İstanbul, 2000, c: 14, s: 316-317.)

[4] .İbn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108

[5] Buhârî, Libâs 46-55; Müslim, Mesâcid 222

[6] Ebû Dâvud, Hâtim 5; Nesâî, Zînet 49

[7] Tirmizî, Libâs 16

[8] Ebû Dâvud, Hâtem 5

[9] Prof. Dr. İbrahim Canan


Yorum Yap

Yorumlar