Soru

Sabri Abi'nin Övdüğü Risale

Barla Lahikası'nda yer alan 227 numaralı Mektup'ta Sabri Abinin kastettiği risale hangi risaledir?

Tarih: 18.10.2023 09:06:57
Okunma: 298

Cevap

İlgili mektub şöyledir:

"Risâletü’n-Nûr ve Mektûbâtü’n-Nûr’un kâffesini temsîl eden ve her bir kelâmı o kıymetdar ve mergūb risâleleri ma‘nevî parmağıyla gösteren bu şâheser, âyât-ı Kur’âniye ve kelâm-ı kadîm-i Rabbâniye’nin her bir sûre ve âyâtıyla irtibâtı te’sîs ve mevzuunu tahkîm ederek, akıl züğürtlerinin ve şuûr fukaralarının kendi ağızlarını kendi acz ve sükût parmaklarıyla mühürlenmiştir. Edille-i akliye ve nakliyeye müsteniden, cadde-i kübrâ-yı Ahmediyeyi (asm) irâe ve telkîn eden bu eser-i girân-bahâyı insafla okuyan اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ diyeceğine aslâ şekk ve şübhe yoktur. Sekiz seneden beri cûş u hurûş eden rahmet-i Rabbâniye ve enhâr-ı Kur’âniyenin vücûda getirmiş olduğu bahr-i muhît-i kebîr-i nûrun -ta‘bîr câiz ise- gāyet muhkem ve son derece rasîn bir sefînesi ve nazîrsiz bir projektör deposu olan ve her cihetle hakîkatini takdîr ve senâdan âciz bulunduğum şu eser, çoklarını îkāz ve ruhlarını tenvîr etmiştir."

Bu mektupta kastedilen Risale, On Beşinci Lema olan Fihrist Risalesidir.

Bu Risale 1934 yılında Üstad Bediüzzaman  Hazretleri tarafından te’lif edilmiştir. Bu risale hakkında Hz. Üstad şöyle demektedir:

"Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve Ondördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesidir." (Lemalar, 104)

Fihrist Risalesi'nin ikinci kısmı ise “Onuncu Şua” olarak tertip edilmiştir.

Kastamonu hayatı döneminde Hazret-i Üstadın emri üzerine, Risale-i Nur'un ilk dönem büyük talebelerinden Hüsrev Efendi, Hafız Ali, Hafız Mustafa, Büyük Ruhlu Küçük Ali, Süleyman Rüşdü ve Tahiri ağabeyler gibi Nur Talebeleri, aralarında paylaşarak te’lif etmişlerdir.

Külliyatın kalan kısmının (On Altıncı Lema'dan Otuzuncu Lema'ya kadar olan kısmı, Şualar Mecmuası ve Mesnevi-i Nuriye mecmualarının) fihristidir.

Bu iki kısım bir araya getirilerek Osmanlıca tek bir mecmua halinde neşredilmiştir. 


Yorum Yap

Yorumlar