Soru

Risale-i Nur ve Ahir Zaman

Bu dehşetli zamanda Risale-i Nur'a talebe olmanın yahut onu okumanın bizim hayatımıza kattığı katkılar nelerdir? Kısa bir şekilde nasıl özetleyebiliriz?

Tarih: 28.05.2022 00:42:05
Okunma: 963

Cevap

Şunu iyi bilmek gerektir ki içinde bulunduğumuz zaman bütün peygamberlerin ümmetlerini korkuttukları bir zaman dilimi. Yani ahir zaman. Bu zamanın en ehemmiyetli noktası da günahların çoklukla ve aleni bir şekilde işleniyor ve yayılıyor olmasıdır. Böyle bir zamanda Müslüman bir kimsenin üzerine düşen en önemli mesele imanını muhafaza etmek, kuvvetlendirmek ve en nihaye kabre imanla girmeye çalışmaktır. Çünkü ebedi saadetin kaynağı imandır. İman ile ahiret kapısını aralamaktır. Eğer insan bunu elde edemezse şekavet-i ebediyeye yani ebedi olarak cehenneme düçar olacaktır.

Bu bilgilerden hareketle bu dehşetli zamanda Risale-i Nura talebe olmaya çalışanlar ondan aldıkları kuvvetli iman ve itikad dersleri ile adeta Sedd-i Zülkarneyn (as) gibi hem ahir zamanın dehşetine karşı sağlam bir iman elde ediyor hem de günahların, bidat ve dalaletlerin hücumuna karşı sağlam bir mukavemet gösteriyorlar.

Diğer bir mesele de Risale-i Nura talebe olmanın onu okuyarak, yazarak, mütalaa ederek, ezberleyerek hülasa Risale-i Nurlarla bir şekilde meşguliyet insanın ahiretini kurtardığı gibi dünyasına da çok fayda ve menfaatleri vardır. Risale-i Nura talebe olmanın bazı güzel neticeleri vardır. Bu konuyla alakalı olarak Risale-i Nurdan birkaç örnek şunları gösterebiliriz:

KALEMLE NURLARA HİZMET VE SADAKATLE TALEBESİ OLMANIN İKİ MÜHİM NETİCESİ VARDIR:

1. Ayat-ı Kur'âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.

2. Bütün şakirtlerin manevi kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.

Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulum-u diniye sınıfına dahil olup alem-i berzahta-talihi varsa, tam muvaffak olmuşsa - Hafız Ali ve meyve de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şüheda hayatına mazhar olmaktır.

Bu izahlardan anlaşılan şudur ki; Risale-i Nur talebelerinin elde ettiği kazançlar, 

1. İmanla kabre girmek 

2. Şirket-i maneviyeye dahil olup bütün talebelerin sevaplarına ortak olmak

3. İlim talebesi sıfatıyla şehid olmaktır.

Ayrıca Risale-i Nuru yazmanın dünyevi ve uhrevi faydaları da şöyledir:

BEŞ TÜRLÜ İBADET:

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.

2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.

3. Müslümanlara İmân cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır.

BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVİ FAYDASI VAR:

1. Rızıkta bereket.

2. Kalbde rahat ve sürur.

3. Maişette suhulet.

4. İşlerinde muvaffakiyet.

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

(Emirdağ Lahikası)

Bu konuda Risalelerde geçen başka bir yer de şöyledir:

"Risale-i Nur'a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veyazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, "Risale-i Nur talebesi" ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmi dört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur.

Hem, dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn-ü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan Üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok faydaları elde edebilir." (Kastamonu Lahikası)


Yorum Yap

Yorumlar