Soru

Beden, Cisim, Cesed

Beden, cesed ve cisim arasında fark var mıdır? Eğer varsa cennette hem ruh hem cismaniyet itibariyle mi lezzet alınacak. Eğer cismaniyet, beden ve cesed ten ayrı ise, Cismani lezzetler bedeni ve cesedi lezzetlerden çok üstün müdür?

Tarih: 30.04.2021 00:13:34
Okunma: 603

Cevap

 

Bu kelimeler arasında illa ki bazı farklar vardır. Fakat 28. Söz’deki sorulan soru ve cevaplardaki bağlantıya bakıldığında; cisim kelimesinin üstadımız tarafından ‘beden ve cesed’ manasında kullanıldığı görülmektedir. Üstadımız burada cisim ve cesed kelimelerini aynı manada kullanmıştır. Cennette lezzetleri ruh ve beden birlikte alacaktır. 

Cisim ve beden kelimeleri ıstlahi ve lügavi olarak farklı anlamlara gelmektedir. Ancak her kelime her yerde ıstılahi manada kullanılmaz. Bazen o kelime lugavi manada da kullanılabilir.

Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alâkası var? Madem ruhun âlî lezaizi vardır, ona kâfidir. Lezaiz-i cismaniye için bir haşr-i cismanî neden icab ediyor?

Elcevap: Çünkü nasıl toprak; suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı İlahiyenin bütün envaına menşe ve medar olduğundan bütün anâsır-ı sairenin manen fevkine çıktığı gibi; hem kesafetli olan nefs-i insaniye; sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi; öyle de cismaniyet, en câmi’ en muhit en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek âletler, cismaniyettedir. [4]

Bu kelimelerin, aşağıda geniş manaları ve hususiyetleri açıklanmıştır;

Cisim kelimesi farklı ilimlerde farklı manalarda kullanılmıştır;

Cisim, matematikte cebirsel yapılardan birine verilen addır. Cisim, fizikte hacim kaplayan her türlü öğelere denir. Aynı zamanda maddenin şekil almış hâline de denir. Cisim, felsefede hissedilen, duyulan, dokunulan her şeye denilir. Beden veya vücut anlamında kullanılır. Nesne anlamında kullanılır. [1]

Cisim: Sözlükte en, boy ve derinliği olan şey anlamında kullanılmaktadır. Cisim, insan ve hayvanların beden ve organlarının tamamına denir. Bu anlamda Türkçede gövde kelimesinin karşılığıdır.

Cisim, uzunluk, genişlik, derinlik gibi üç boyutu kabul eden ve beş duyu sayesinde veya biriyle idrak edilebilen nesnelere denir. Bu terim hayvanlar, bitkiler, câmid olan ve küçük şeyler için kullanılmaktadır.

Cisim, idrak olunan şahıs anlamında da kullanılmaktadır.

Cisimler; kesif ve latif olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kesif cisimler: Taş, su, toprak vb cisimlerdir.

Latif cisimler: Ruh, melek, cin vb cisimlerdir. (Bakınız: Cesed)

Cesed: İnsan, cin ve meleklerin cisim ve bedenine denir.

Cisim tüm varlıklar için kullanılırken cesed, akıl sahibi varlıklar olan insan, melek ve cin için kullanılmaktadır. Bundan dolayı cesed, cisim kelimesine göre daha dar bir anlam taşımaktadır. Başka anlamlarda kullanımı teşbih yoluyladır.[2]

Beden: Beden kelimesi ise insanın cesedi manasında kullanılmaktadır.[3] Beden ile cesed kelimesi aynı manadadır.

 

Sorunuzun ikinci kısmı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://risale.online/soru-cevap/28soz

 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Cisim

[2] Muhlis Körpe, Istılahlar

[3] Vankulu Lugatı

[4] 28. Söz

 

Yorum Yap

Yorumlar