Soru

Mirac

Peygamber efendimizin Mirac mucizesi gerçekleşirken Mescidi Aksa'ya gidip oradan mirac'a yükseliyor. Acaba neden Mescid-i Akasadan yükseliyor? Mescid-i Aksa'nın sırrı nedir?

Tarih: 8.02.2009 00:00:00
Okunma: 4435

Cevap

Mescid-i Aksa’dan bahs eden İsra suresinin birinci ayeti şöyledir: “(Her türlü noksanlıktan) münezzehtir O (Allah) ki, kulunu (Muhammedi), kendisine Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, bir gece Mescid-i Haramdan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götürdü. Şüphe yok ki (her şeyi) işiten ve gören ancak O'dur.”
Tefsirler, Mescid-i Aksanın etrafının mübarek kılınmasını, din ve dünya bereketleri olarak açıklamışlardır. Din bereketi, peygamberlerin bulunduğu yer olmasıdır. Hz. Musa’dan peygamberimize gelinceye kadar pek çok peygamberler ve salih insanlar orada yaşamışlar ve oraya defin edilmişlerdir. Peygamberimiz (sav) orada bütün peygamberlerin ruhaniyetlerine imam olmuş, namaz kıldırmıştır.

Dünyevi bereketlerden kastedilen ise, çevresinin dünyevî hayır ve mahsullerle kuşatılmasıdır. Çünkü orada akarsular, ağaçlar ve meyveler bulunmaktadır ki bunlar da çeşitli maişet ve gıdaların bol bol bulunmasına sebeptir.

Tefsirlerde oranın mübarekiyeti böyle açıklanmıştır. Üstad Bediüzzaman, Mescid-i Aksa ziyaretiyle alakalı olarak şunları söyler:  “Bir abdini (kulunu) bir seyahatta huzuruna davet edip, bir vazife ile tavzif etmek (vazifelendirmek) için, Mescid-i Haram'dan mecma-ı Enbiya (peygamberlerin toplandığı ve çokça bulunduğu yer) olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, enbiyalarla (peygamberlerle) görüştürüp, bütün Enbiyaların usûl-i dinlerine (dinlerinin asıllarına) vâris-i mutlak (tamamıyla mirasçı) olduğunu gösterdikten sonra, tâ Sidret-ül Münteha'ya, tâ Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi.” (31. Söz, Miraç Risalesi)

Bütün bunlardan şu iki netice çıkıyor:
1- Mescid-i Aksa, Miraç yükselişinin başlangıcı olmaya layık bir mübarek mekândır.
2- Peygamberimizin bütün dinlerin asıllarının mirasçısı olduğunu göstermek için oraya gitmesi gayet hikmetlidir.
3- Mescid-i Aksa’dan geri gelip “Mekke’den yükselmesi daha münasip değil mi?” denecek bir sebep de yoktur. Çünkü daha hikmetli olsaydı geri gelir, oradan yükselirdi.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar