Soru

Meleklerin Kudretlerinin Hakikati

Hakikatte meleklerin vazife görmesi var mıdır? Eğer varsa bu Cenabı Hakk'a ortaklık olmaz mı? Ve Cenabı hakkın yaratmadaki ol emriyle zıt düşmez mi?

Tarih: 1.03.2010 00:00:00
Okunma: 3864

Cevap

Şu kainatta olan bütün işler, bizzat Allah (cc)'nun kudreti ile olmaktadır.

La müessira fi'l-kevni illallah, kainatta Allah'dan başka tesir eden kuvvet yoktur.

Ve la havle ve la kuvvete illa billah, güç ve kuvvet ancak Allah iledir ifadeleri bunu anlatır.

Meleklerin hakikatte vazife görmeleri yoktur. Onlar ancak Allah'ın onlarda tecelli eden kudreti ile faaliyet gösterirler. Kendileri işleyen değil, kudret tarafından işletilen varlıklar durumundadırlar.

İnsanların da durumu bu noktadan, meleklerden farklı değildir. Biz de hangi işi yaparsak yapalım, onu bizim üzerimizde yaratan Allah'ın kudretidir. Allah'ın kudretinden ayrı gerçek bir bağımsız kudretimiz yoktur. İnsan imtihan olduğu için bu durumun farkında olmaz, lakin melekler bunun farkında olarak çalışırlar.

Bütün bu anlattıklarmız tevhid hakikatinin gereğidir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu meseleye şöyle işaret etmiştir:

"Melaikelerin şu hizmetleri, cüz'-i ihtiyarîleriyle bir nevi kesbdir (yapmayı dilemekten ibarettir). Belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. Çünki herşeyde Hâlık-ı Külli Şey'e has bir sikke vardır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz." (24. Söz)

Meleklerin hakiki kudreti olmayınca onların faaliyetleri de Allah'ın ol emriyle zıt düşmez. Allahu Teala bir şeyi yaratmayı murad ettiğinde ona "ol" diye emrederken, o işin (mesela yağmurun) yaratılmasında vazifesi olan melek de yine Allah'ın kudreti tarafından bu emre göre çalıştırılmış olur. Bu esnada melek de o işte çalışmayı dilemiş durumdadır.

Melek Allah'ın emri ile o işi yapmaya, iradesiyle yönelmişken, gerçekte Allah'ın kudreti tarafından çalıştırılıyor durumdadır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar